• Čtvrtek, 21. březen 2019
  • Svátek má Rukojmí Radek

Soudní usnesení ve věci hospitalizace A. Babiše v r. 2015
Počet návštěv: 1836

Soudní usnesení ve věci hospitalizace A. Babiše v r. 2015

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Problém je i v tom, že i když duševně nemocný člověk nebyl zbaven svéprávnosti, nelze s ním vést rozhovory jako s normálním zdravým člověkem, protože může trpět bludy a pokřiveným vnímáním reality. Věci, které se mu nelíbí, popisuje jako únos. Pokud vás někdo pošle na léčení na psychiatrii a vám se nechce, považujete to za únos? No, pokud trpíte schizoidní poruchou (F60) a dokonce máte indikaci na některou z paranoidních forem schizofrenie (F20), potom zajisté.

Je to venku, dalo by se konstatovat takto lakonicky. Občanský aktivista Tomáš Pecina se totiž na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dostal ke klíčovému soudnímu dokumentu z roku 2015, na jehož základě byl Andrej Babiš ml. hospitalizován a léčen v psychiatrickém ústavu v Havlíčkově Brodě a později v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech

Zatímco lékařská anamnéza je tajná a není ji možné legálně získat, soudní rozhodnutí o uvalení nucené ústavní léčby dostupné je a z něho se dozvídáme neuvěřitelné věci, které de facto pouze potvrzují slova Andreje Babiše seniora a jeho rodiny, když o mladém Babišovi tvrdí, že je psychicky nemocný a trpí bludy. Podle toho, co se uvádí v soudním rozhodnutí (viz. níže o několik odstavců), je už naprosto jasné, že Andrej Babiš junior trpí paranoidní schizofrenií, která se u něho projevuje bludy a stihomamem, že ho někdo na dálku telepaticky ovládá a nutí ho dělat věci, které nechce, nebo které se mu nelíbí a nesouhlasí s nimi.

Soudní usnesení ve věci hospitalizace Andreje Babiše ml. v roce 2015

Jednací číslo: 0 L 528/2015-7

U S N E S E N Í

Okresní soud v Havlíčkově Brodě rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Uchytilem ve věci umístěného ██████████████, nar. ██████████, bytem ████████████████████████████, ██████████, t.č. umístěného v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě, zastoupeného opatrovníkem pro řízení Mgr. Ing. Jindřiškou Jirákovou Ph.D. , advokátem se sídlem Smetanovo náměstí 279, 580 01, Havlíčkův Brod, za účasti Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče

t a k t o :

K převzetí umístěného ██████████████, nar. ██████████, do ústavu zdravotnické péče dne 17.7.2015 došlo ze zákonných důvodů, které dosud trvají.

O d ů v o d n ě n í :

Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě učinila soudu oznámení o přijetí umístěného do ústavní péče bez jeho písemného souhlasu. Umístěný byl přijat dne 17.7.2015. Okresní soud svým usnesením ze dne 20.7.2015, č.j. 0 L 528/2015-2 zahájil řízení o vyslovení přípustnosti převzetí umístěného do ústavu a následně usnesením ze dne 20.7.2015, č.j. 0 L 528/2015-4, mu pro toto řízení jmenoval opatrovníka.

Z výpovědi ošetřujícího lékaře umístěného soud zjistil, že se jedná o pacientovu první hospitalizaci. Byl přivezen spoután na lůžku včetně policejních pout záchrannou službou za asistence policie a dálniční policie poté, co byl nalezen na krajnici dálnice D1, jak tam postával a choval se nepřiměřeně. Mluvil střídavě česky, anglicky, slovensky, tvrdil, že má v autě bombu, tvrdil, že je George Clooney, že je Barak Obama apod. Při legitimaci od policie začal být neklidný, agresivní. Při přijímání do psychiatrické nemocnice s ním nebyl žádný smysluplný kontakt, vykřikoval nesmyslná hesla či věty, všemu se bránil. Byla u něho nutná krátká odluka a medikace na zklidnění. Tento stav pokračoval celý víkend, kdy byl buď negativistický a nespolupracující, či např. vykřikoval hesla např. holocaust, telepatie apod.

Celý víkend byl léčen injekčně podávanými léky pro nespolupráci. Až v pondělí se stav mírně zklidnil, šlo provést psychiatrické vyšetření, kdy bylo zjištěno, že je zcela zahlcen chorobnými prožitky, jako jsou halucinace, bludy, tvrdil, že na dálnici D1 ho ovlivňovala telepatie, že se pohybují předměty. Jedná se o závažnou poruchu, psychózu, intoxikace drogami byla vyloučena testy z moče. Na přání rodiny, která žádala převoz do prestižního ústavu – Národního centra duševního zdraví v Praze,  byl dnes brzy ráno převezen na tamní oddělení. Převoz musel být realizován za asistence dvou zdravotních bratrů. Pacientův stav je nadále chorobný, není předpoklad, že by se tento stav upravil v horizontu několika dní a bez adekvátní psychiatrické léčby je nyní nebezpečný zejména sobě.

Soudce při svém rozhodování vycházel i z výpovědi umístěného před vyšší soudní úřednicí, neboť on sám neměl možnost si umístěného vyslechnout, neboť byl na přání rodiny převezen před konáním jiného soudního roku do Národního centra duševního zdraví v Praze. Vyšší soudní úřednice zjistila, že komunikace s umístěným je částečně problematická, neustále opakoval větu v cizím jazyce a to i přes upozornění, že by měl mluvit česky nebo slovensky. Umístěný uváděl, že s ním není zacházeno jako s lidskou bytostí, když si nemůže jít, kam chce. Během hovoru se zvedl, snažil se odejít z budovy ven, a když zjistil, že to nelze, vrátil se. Upozornil vyšší soudní úřednici, že jeho otec šéfuje tomuto regionu.

Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností bez souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka hospitalizovat, jestliže ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak (§ 38 odst.1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění změn dle zák. č. 303/2013 Sb.), nebo jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas (§ 38 odst.1 písm. c) citovaného zákona).

Provedeným dokazováním má soud za prokázané, že umístěný byl do ústavní péče přijat pro stav výše popsaný, pro který je nebezpečný zejména sobě. Tento stav ke dni rozhodnutí trvá. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěl soud k závěru, že k převzetí umístěného do ústavu zdravotnické péče bez jeho písemného souhlasu došlo z důvodu dle § 38 odst. 1 písm. b) shora citovaného zákona.

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

V Havlíčkově Brodě dne 21. července 2015

Za správnost vyhotovení: Michaela Aubrechtová

JUDr. Josef Uchytil

Jak sami vidíte, Sabina Slonková a Jiří Kubík natočili rozhovor s paranoidním schizofrenikem, který má opravdu vážné problémy a jeho svědectví pro policii v kauze Čapí hnízdo bude naprosto bezcenné a nepoužitelné u soudu, bez ohledu na to, jestli Andrej Babiš junior bude nebo nebude s českou policií spolupracovat, protože on sám má švýcarské občanství a kromě toho i slovenské. Nicméně, Andrej Babiš junior není českým občanem, nikdy české občanství neměl. A právě i z tohoto důvodu došlo k podání trestního oznámení na oba české novináře ve Švýcarsku [2], oznámil to dnes Andrej Babiš starší, že advokát rodiny ve Švýcarsku podal trestní oznámení švýcarské policii, protože v zemi helvétského kříže zákony nedovolují natáčení osob bez jejich výslovného svolení a souhlasu. Česko prostě není Švýcarsko.

Paranoidní schizofrenie má svůj průběh a progresivitu. Rozvíjí se postupně a Andrej Babiš ml. před 10 a více lety na tom byl duševně úplně jinak, mohl podepisovat smlouvy, včetně těch o Čapím hnízdu, mohl si plánovat život a budoucnost, mohl si zařizovat pilotní průkaz. Jenže postupná detoriace a zhoršování psychického stavu na základě progrese je u těchto diagnóz nevyhnutelné a v nějakém okamžiku to přijde. Člověk začne blouznit způsobem, že si toho už všimnou i ostatní. Proběhne manifestace onemocnění někde na veřejnosti a už to jede. O to hrozivější je zjištění, že čeští novináře překročili myslitelnou mez únosnosti a zneužili paranoidního schizofrenika proti vlastnímu tátovi. Toto prostě nemá ve světě obdoby.

Nepodařilo se jim svrhnout Babiše, model sestřelení premiéra podle vzoru ze Slovenska nevyšel! Přesto však média ovládá záhadný vnitřní nepřítel, který koordinuje mediální útoky proti Babišovi! Premiér na sebe uvalil klatbu, když Američanům uřízl ruce od dostavby jaderných bloků a globalistům zablokoval podpis Globálního kompaktu OSN!

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

15.12.2018 20:59

Je to normální postup.Rozdíl je jen v tom,že Slonková a Kubík mají psa a teď hledají hůl,kterou by mohli bít.Jejich postup je dost ubohý a mnohé vypovídá o jejich schopnostech a hlavně charakteru.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

15.12.2018 12:22

PS: Ješte bych měl podotknout, že bez dotací se zemědělství na celém světě neobejde. V rozvinutých zemích dotace činí stejný podíl z veřejného rozpočtu, jaký se vydává na důchody. Výroba potravin je náročná a drahá. Agrofert dostal za dobu své existence 7.000.000.000 Kč dotací. Po zdanění všech zaměstnanců vrátil do státního rozpočtu 30.000.000.000 Kč. Pokud ubožáci mdlého rozumu usilují o navrácení všech dotací Agrofertu, bojují tím, jako naprostí idioti, proti všem naším občanům. Ve výsledku bude stát rohlík deset korun. Jenom neskutený idiot, který je placený státními penězi na ten fakt nepřijde.Škůdci, kteří chtějí vrátit dotace tak budou mít na svědomí obrovské,, skokové zdražení všech zemědělských produktů. (Nebo snad jiné naše zemědělské subjekty mohou pobírat dotace formou: "Jeden může, druhý nesmí"? Pokiud přestanou být naši zemědělci subvencováni, přestanou být konkurenceschopní. Naši udavačtí idioti v europarlamentu si toto neuvědomují. Nejsou toho schopni, protože jsou jako paraziti živeni z našich daní. Naše zemědělství bez dotací znamená zdražení základních potravim až o 300%. Jenom idioti o tom nemají ani tušení. .....Mějte se hezky. PS: Pro každý stát mají dotace v zemědělské produkci prioritu....JP.


 
Vladimír ing.Flössel

Vladimír ing.Flössel

15.12.2018 10:53

Kdyby ČT byla naprosto objektivní a měla dostatek schopných komentátorů, tak by tato zpráva mohla být veřejnosti předložena k objektivnímu posouzení , protože jak je vidět, je veřejně přístupná.


 
Zničit v My - Lai „vše co chodí, plazí se anebo roste“; mise “Search and Destroy” (vyhledej a znič). Zabito 534 starců, žen a dětí; poručík Calley byl odsouzen na doživotí, poté ho Nixon omilostnil

Zničit v My - Lai „vše co chodí, plazí se anebo roste“; mise “Search and Destroy” (vyhledej a znič). Zabito 534 starců, žen a dětí; poručík Calley byl odsouzen na doživotí, poté ho Nixon omilostnil

Časně ráno 16. března 1968 vkročili američtí vojáci při běžné kontrolní hlídce do vesnice My -Lai. Jedním z důvodů tohoto krvavého řádění mělo být zabití seržanta US Army Georga Cocksa v okolí vesnice My – Lai, ležící v Jižním Vietnamu v provincii Son My. Vojáci pod velením poručíka Williama Calleyho, vstoupili do vesnice a začalo zabíjení.

V USA získal Tomáš Etzler Cenu Emmy, zatímco jeho matku s Alzheimerovu chorobou, jež bývala sboristkou Státní opery v Ostravě, museli hledat po celé Ostravě; napsal mě: „Prekrocil jste hranici Olsere. Jste dobytek. A snad Vas potkam…“

V USA získal Tomáš Etzler Cenu Emmy, zatímco jeho matku s Alzheimerovu chorobou, jež bývala sboristkou Státní opery v Ostravě, museli hledat po celém městě; napsal mě: „Prekrocil jste hranici Olsere. Jste dobytek. A snad Vas potkam…“

Přišel mi v prosinci 2011 pozdrav z Číny. Nic divného, právě jsme se z Číny vrátili, a abychom měli památku, poslali jsme si z Říše středu pohled sami sobě. Nepřišel však onen pohled s Bitvou od Lipan od Marolda, ale e-mail...

BAJKA O BOŽÍM SOUDU

BAJKA O BOŽÍM SOUDU

 Když hříchy Člověka dospěly k vrcholu, předstoupila před Boha Matka Země. Předala vládci Všehomíra soupis všech činů, kterými Člověk ohrozil její samotnou existenci. Jména vymizelých druhů rostlin, zvířat, ptáků byla zapsána černě. Stejně tak byla černí zamazána veškerá vodstva, pramínky počínaje a oceány konče.

Jan Padych: Nikomu to neříkej!

Jan Padych: Nikomu to neříkej!

Každý člověk, kterého jsme kdy znali, se nám s odstupem času jeví jako příběh, ať si to připouštíme, nebo ne. Vždy podle toho, co všechno o něm víme. Ten Zdeňkův příběh je pro mě spojený s vlaky. Jiný ani nemůže být. Zdeňka jsem znal od malička. Vyrůstali jsme spolu v Havířově, chodili jsme do stejné třídy základní školy a pak jsme se potkali na vojně a nakonec na chodníku v centru Ostravy. To naše poslední setkání proběhlo v roce, kdy jsme oba slavili padesátku, já o něco dřív, na konci zimy, on uprostřed léta. Ale raději začnu od samého začátku.

Poslední domácí zprávy