• Neděle, 31. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Kamila

KAM JSTE SE PODĚLY?
Počet návštěv: 1068

KAM JSTE SE PODĚLY?

Na mysli mám všechny pojmy, jako slušnost, lidskost, pravdivost, čestnost, upřímnost, sdílnost, soucit, hrdost – zejména na příslušnost k národu, k rodné zemi? Marně hledám odpověď. Marně toužím po tom, aby se lidstvo konečně poučilo ze svých chyb. Zřejmě je pravda, kterou vystihl pan Jiránek, když řekl, že moudrost lidstvo ukládá do knih, a proto zůstává hloupé

Celý svůj život jsem zasvětil přírodě a její ochraně. Publikuji od roku 1966 a zejména poslední desetiletí věnuji pozornost ničení orné půdy a krajiny obecně. Oslovil jsem řadu odborníků, dokonce jsem se obrátil i na politiky, například ministra životního prostředí. Jeho odpověď byla – mírně řečeno – vágní. Požádal jsem proto o názor pár přátel a potěšilo mě, že jsem obdržel i názor z míst, odkud bych to nečekal. Rád dopis praktika, který působí ve státní správě, nabízím svým čtenářům. Tady je: 

   Vaše Nemlčení ohledně stavu zemědělské půdy v ČR se dostalo až ke mně. Toto téma cítím stejně palčivě jako Vy. Na palčivosti nic nezměnila ani nic neříkající odpověď pana ministra. 

   Z praxe ve vysoké státní správě vím, že úkolem odpovědí má být popis všeho, co daný úřad dělá a že to cítí obdobně, jako pisatel. Víceméně jde o to, učinit zadosti zákonu a odpovědět. Lidé na úřadech chtějí mít stoly prázdné, jelikož řeší své agendy a odepisování na tyto dopisy je pro ně práce navíc. Pokud jde o kontroverzní témata (např. chov kožešinových zvířat), na kterém není široká politická shoda (případně v rámci EU mezi státy), odpovídá se, že se bude úřad snažit v budoucnu dospět k názorovému posunu a hledat průsečík mezi rezorty, které mají v podobné gesci toto téma. Tedy svalování odpovědnosti i na jiné resorty. 

   Na problematice musí mít daný ministr nějaký zájem (politické body či ekonomický zájem), aby takové téma vznesl a akcentoval. Taktéž poslanci a senátoři disponují zákonodárnou iniciativou. I oni musí vidět prospěch, aby něco činili. Poslanci a senátoři, kteří jsou voleni za své okrsky, mají pro tyto účely své kanceláře v regionech a lze si s nimi o problémech popovídat, motivovat, či oficiálně vyzvat k činnosti. 

   Vše výše uvedené činím jen za účelem povzdechu, níže se chci věnovat konkrétní problematice stavu zemědělské půdy v ČR.  Předně chci říct, že nejsem v oblasti vody v krajině, meteorologie, pedologie a geologie profesním znalcem, nicméně jsem tyto obory studoval v rámci Mendelovy univerzity a nadále si této oblasti všímám.

   Nyní k problému zemědělské půdy a jejího stavu. Toto téma je natolik široké, že již pouhou snahou rozpracovat některé útržky této skládačky se dopouštím manipulace s tématem a opomíjení možná důležitějších problematik a řešení. Složitost je přece jen dána složitostí koloběhu vody v celém ekosystému. Nicméně se pokusím o vyzdvižení doposud málo akcentovaných problémů, které si to zaslouží. 

   Na začátku chci připomenout, že srážkové vody, která je jediným zdrojem veškeré vody v české krajině, je s určitými výkyvy v úhrnu přibližně meziročně stejně. Její rozvrstvení v průběhu roku je ovšem prvním kamenem úrazu. Především je zde výskyt silných přívalových srážek, které není schopna naše krajina absorbovat. Dlužno říci, že naše krajina není schopna dostatečně vsakovat ani standardní srážky. Vynecháme-li lesy, sady a trvalé travní porosty, které tuto schopnost ještě mají částečně zachovanou, zbyde nám zastavěná plocha a orná půda. Neustále se zvětšující zastavěná plocha neschopná vsakování vody do podloží jsou tvrdou realitou, která je zapříčiněna především finančními zájmy skupin lidí a korporací a zákonodárná moc jim doposud příliš mantinely nenastavila. Polemika nad tím, proč se tak neděje, je asi zbytečná. Propojenost těchto světů, finančního a zákonodárného, je skutečnou realitou. Snad v oblasti bydlení, kde jsou dnes již nutné vsakovací zařízení v místě vzniku srážkové vody.  

   Příčinu v současném neproporčním stavu koloběhu vody v krajině vidím právě ve stavu a kondici orné půdy. Jelikož se podílí orná půda svými 54% na celkové výměře ČR, má velký potenciál zcela ovlivnit ať pozitivně, tak negativně celkový koloběh vody, což sebou nese ovlivnění klimatu, stavu podzemní vody a veškerých ekosystémů zde se vyskytujících. Kondice orné půdy (její sorpční a pufrační schopnost) je dána mimo jiné obsahem organické hmoty a humusu. Tato složka orné půdy je především zodpovědná za retenční kapacitu srážkové vody. Čím více celkové organické hmoty v půdě je, tím více je schopna půda vodu udržet a méně propouštět přes podorniční vrstvu do vodních toků, kde již bez užitku pro ornou půdu odteče z krajiny. My ale potřebujeme mít vodu v orné půdě, odkud se může odpařovat a ochlazovat celkové klima krajiny, odkud může být postupně uvolňována do vodních toků a může zamezit vysychání potoků do několika dní po dešti, odkud může pozvolna zásobovat hloubkové podzemní zdroje včetně našich studní. Úplným prohřeškem proti veškerým protierozním zásadám je udržování povrchu orné půdy bez vegetačního pokryvu či zvolení špatného směru setí širokořádkových plodin. Při vydatných srážkách zde již nepomůže ani dostatečný obsah organické složky v ornici a ornice se ocitá v korytech řek, v přehradách a rybnících.

   Proč tedy neustále ubývá organická hmota v orné půdě a je již standardem výskyt ornice bez vegetativního pokryvu? I zde hledejme příčinu ve finančních zájmech hospodářů, které jsou dále akcentovány velkým podílem vypůjčené půdy (tedy nehospodařením na vlastním), konkurencí v komoditním odvětví, požadavkem spotřebitelů na co nejnižší cenu potravin. Příčinou jsou taky špatná politická rozhodnutí, která dávají zemědělské půdě čím dál víc funkci producenta průmyslových materiálů namísto zdroje potravin. Svědky tohoto stavu právě jsme, kdy současní vyvolení nastavují podmínky ekologizace silniční dopravy ve svůj prospěch, aniž by k ekologizaci došlo. Další možnou příčinu hledejme i v roli přímých plateb na plochu – dotace, které hospodář obdrží, ať už se mu podaří na zdevastované půdě něco vypěstovat, či nikoli. Bylo by nevyvážené nezmínit existenci kritérií „greening“, která podmiňují vyplacení dotací na plochu zemědělci a která určují zásady chování se k půdě a zásady správné zemědělské praxe. Tato jsou ovšem evidentně natolik neúčinná a možná je obejít, nakolik máme stav orné půdy ve stavu, který je zde popsán a který každodenně pociťujeme. 

   Výsledkem je půda, na které se pěstují vysokovýkonné plodiny za pomocí několika nutných dávek průmyslových hnojiv a pesticidů v průběhu vegetačního cyklu, půda chudá na organickou hmotu, chudá na vegetační a živočišnou rozmanitost (půdní edafon), půda bez vegetačního pokryvu a taky půda jednostranně vytěžená od mikroprvků. Tedy půda sice produkuje dostatek škrobů, bílkovin a olejů, nicméně bez přirozeného a dostatečného obsahu mikroprvků, které jsou více cenné nežli kdykoli jindy. Máme tedy dostatek bezcenných kalorií. Připomíná to stáj formule 1, kde musí rostlina dostat v přesných dávkách a přesných časech hnojivo a pesticid, aby mohla podat ty nejlepší výkony. Ovšem výkony, které jsou z dlouhodobého pohledu toxické a nutričně bezcenné. Je nutno říci, že problém se stavem orné půdy se vyskytuje napříč celou Evropou a potažmo světem. Máme zde globalizaci a ta propojuje vše včetně neduhů. Stačí zůstat v Evropě a uvědomit si, že již takováto výměra je schopna dostatečně ovlivnit stav klimatu, aby byla změna citelná. 

  Snad jsem toto téma příliš nezjednodušil a neznevážil z pohledu poučeného laika. Chtěl jsem Vám nastínit svůj pohled na část této oblasti. 

  Inu, co říci na závěr. Dokud voda poteče z kohoutků a klimatizace bude ševelit v ministerských a poslaneckých palácích, máme pramalou šanci na změnu. Do té doby bude vyvoleným libě znít i šustění papírků s vodotiskem. S těmi vyhlídkami, že kdy spatříme světlo na konci tunelu to vidím spíše tak, že za tmou se nachází další tma…. mám ten dojem, že arogance moci dosahuje nových výšin a rozměrů. Tematicky myslivecky – Stačí pohlédnout na „škodnou“ za plot Lánské obory.  

   Určitou nadějí mi je věta mého tatínka: Žádný strom neroste do nebe… Tedy z ní čerpám i v této složité době a doufám, že tato situace nebude trvat navždy. 

   Konec citace názoru – jednoho z mnoha.

   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil v roce 2019 přehledy o vývoji půdního fondu v České republice. Za 27 let od roku 1991 do roku 2018 se rozloha orné půdy v ČR zmenšila o 267 635 hektarů. Každý den se tak výměra orné půdy snížila o 27,15 hektaru. Když se však dále zaměříme na kvalitu orné půdy, bude nás mrazit ještě více. Ti, kdo mají o půdu pečovat, se k ní velmi často chovají ve stylu: Po nás potopa!

   Na dopis ministra Brabce reagoval i jeden můj vzácný přítel, mezinárodně uznávaný odborník na otázky ekologie; cituji v plném znění jeho odpověď:

   Milý příteli Štěpáne,

   děkuji za seznámení s odpovědí ministra ŽP.  Dopis nemá chybu. Až na to, že uváděné bohulibé programy zůstávají vesměs jen na papíře. Pan ministr obviňuje z obstrukcí a nečinnosti jiná ministerstva. Ministerstvo zemědělství má v rukách nejlepší nástroj, jak zařídit ochranu půdy, tj. ohromné sumy peněz na dotace. Stačí jejich výplatu podmínit prováděním správné zemědělské praxe, šetrné k životnímu prostředí, především k vodě a půdě. Ale zřejmě záměrně nevyužívá tento nástroj ve prospěch společnosti. 

  To je sice možné, ale nejvyšším státním orgánem, odpovídajícím za stav životního prostředí, zůstává právě MŽP, které 4 roky po vydání zákona o ochraně půdy nemá pro jeho provádění fungující oddělení. Vždyť ministr Brabec je i místopředsedou vlády, tak by si měl umět bouchnout do stolu a na zasedání vlády rozdělit úkoly podle uvedených přijatých dokumentů. 

   Tahle vláda má na svém kontě opravdu těžký dědičný hřích: obrovský deficit v krajině a přírodě, v životním prostředí, prohlubující se tropickými vedry, suchy, náhlým přebytkem a vzápětí nedostatkem vody, hynutím a vymíráním druhů, masovým ničením pralesů, apokalyptickým   hynutím hospodářských lesů, erozí půdy způsobené kořistnickým hospodářstvím. Zdánlivě neomezený rozvoj a virtuální blahobyt je založený na neudržitelnosti existence.   To je neodpustitelný hřích sice zděděný z totality, ale v novém režimu stále prohlubovaný polovičatými řešeními nebo vůbec žádnými je v mnoha ohledech záměrným pokračováním hříchů bolševiků. Tady bych fandil dobře informovaným davům, dožadujícím se nápravy. 

   Nebude-li co nejrychlejší a nejefektivnější nápravy, je-li ještě možná, a to se týká Babiše stejně jako Trumpa nebo Putina či Si Ťin-pchinga, jedenadvacáté století politici kormidlují do pekel. 

S pesimistickým přáním, aby se peklo nekonalo… Konec citace.

   V úvodu tohoto článku jsem zatoužil po tom, aby se znovu na scéně objevily zásady, na kterých by měla stát lidská společnost. Je to však zřejmě volání žíznivého na poušti. 

   Jeden z mých čtenářů mi svého času položil otázku, jaké je vlastně řešení těchto i jiných problémů? 

   Podle mého názoru jsou nejméně dvě:

1. Počkat na katastrofické zhroucení systému a pak začít stavět lidskou společnost od začátku.

2. Změnit náš hodnotový systém, snížit nároky na životní standard, jinými slovy se uskromnit, změnit naše chování k přírodě, respektovat její Řád a být součástí biologické posloupnosti, v níž jeden každý člen plní své poslání.

  Je to však možné? Budeme ochotni přestat s exploatací přírodních zdrojů, jejichž využívání bez ohledu na následky je podmínkou tzv. POKROKU?

   Svého času jsem v esejistickém souhrnu ZASTAVENÍ UPROSTŘED ŽIVOTA napsal mj., že žijeme v nejhorším otrokářském řádu, kde se už o ČLOVĚKU nehovoří jinak než jako o LIDSKÉM ZDROJI. Tak vnímají

obyčejného člověka mocní a bohatí. Lidské zdroje se rodí, vytěžují, umírají a jsou nahrazovány zdroji dalšími. Vytrácí se úcta k lidské bytosti a s ní mizí naděje i radost ze života. Ale o tom snad někdy příště.

Štěpán Neuwirth

Odpověď ministra Brabce:

https://www.email.cz/download/k/eJ0d8n6lEFcnngLXQrnHFGReSjCsphGS2vsggMW3QAgwr7tP2hqDnhMmlWifMiF0Gj6tgIY/ODPOV%C4%9A%C4%8E%20MINISTRA%20%C5%BDIVOTN%C3%8DHO%20PROST%C5%98ED%C3%8D.pdf

- Štěpán Neuwirth -
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Šedivý

Jiří Šedivý

12.06.2019 13:59

Vážený autore! Váš článek jakkoliv pravdivý vykazuje nadlimitní množství pesimizmu, tedy návodu, kam by měl svět směřovat a jaké by to bylo, kdyby opravdu tam směřoval. Tak nějak jsem si vzpomněl na Kuderův Žert a jeho hlavní postulát: Optimismus je opium lidstva. Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij. Leč dosti srandiček a ironií. Jen jako perličku v logice věcí bych vám rád opravil vaše označení jistého úřadu a to "Český úřad zeměměřičský a katastrální". Ten úřad se ve skutečnosti proti vší logice jmenuje "zeměměřický", já bloud jsem se domníval, že jeho úkolem je měření země, které provádějí jeho zaměstnanci, tedy "měřiči". Ale po jistých zkušenostech by měl být přejmenován na "katastrofální". A už jsem zase u tech srandiček. Omluvte žvanivého slimejše.


 

12.06.2019 09:55

Je paradoxem, že Praha současnosti tone v zeleni, o níž se našim předkům v centru města, ale i okrajových čtvrtích, ani nesnilo. Dobové fotografie vypovídají jasně. Zeleně znatelně přibylo. A to i přesto, že pražská zástavba má zábor mnoha čtverečních kilometrů. Na mnoha místech má pražská zeleň až pralesní formu. Houštiny a hustě rostoucí stromy. Co tedy nejvíc chybí, jsou srážky, které by uživily takové množství zelené všehochuti mnohostrannosti. Co je však neobvyklé? Je to úbytek hmyzu, především opylovačů. Jako by celé stráně houštin nebyly tím vítaným zárůstem, kde se v minulosti uchytili především čmeláci. Pražská včelstva mají relativně vysokou snášku, protože všudypřítomné růže produkují pyl a nektar. Právě kvetou lípy, ale bzukot včel chybí. Jsou zde přísné ochranářské zákony, které zaručují, že nikdo z těch, kdo mají nemovitost, nesmí bez schválení příslušného úřadu pokácet ani "plevelnou" břízu. Staleté stromy jsou opatřené cedulkou "památný strom". ...Na hrázích Krčínových rybníků okolo Třeboně jsou všechny stromy takto označené. Nedá se říct, že by ochránci přírody spali. Protože patřím k "dálkoplazům", využívám turistická značení po celé naší vlasti. Ten systém je dokonalý, jsme ve značení turistických cest na naprosté světové špičce. Vychází zde značné množství turistických, osvětových publikací a je zde hustá síť náučných stezek. I v Německu je dnes okopírovaný "Lehrpfad" uznávaný pojem. Značné problémy s devastací krajiny jsou teď spjaty se zemědělskou velkovýrobou, dále zástavbou původně zemědělských ploch. Poté jsou to soukromníci, kteří nakupovali lesy a polnosti za účelem zisku. Nebudou tedy čekat, až jejich vnuci a pravnuci po nich sklidí úrodu. (Sto let roste strom). Uskuteční povolenou těžbu takovým způsobem, že zbylé, vzrostlé, prořezané stromy marně odolávají větru, protože byly součástí lesního zárůstu. Tam vzdorovaly nepříznivým podmínkám. Pravý opak můžeme spatřit u soukromých domů, chalup a chat, kde je každý nucen požádat si o pokácení stromu, který v případě pádu ohrožuje jeho obydlí, život. Váš skepticismus vychází z toho, že jste profesně svázán s hospodařením na zemědělské půdě. (Její využití, zneužití). Tak alespoň trochu optimismu. Na své zahradě si můžete zasadit stromů dle libosti. Ale potom běda! Zasadit můžete, ale skácet nesmíte. .....Mějte se hezky. ...PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Copak se ti stalo Mirku Kalousku, že zvažuješ své vystoupení z církve??? To už není jako střídat politické strany!!!

Mě nemilý Mirku
         Za ta léta, co tě znám, tak nepřestáváš překvapovat. Vím o tobě, že jsi velmi schopný a inteligentní člověk a říkám to zde, na tomto místě, i když jsem si vědom toho, že mi možná někteří lidé budou nadávat. Ty nejsi ve své podstatě zlý člověk, ale tvá ješitnost a oportunismus tě ničí. Ty jsi zneužil své znalosti a um proti vlastním lidem po kterých každé čtyři roky chceš aby tě volili. Ty nemáš páteř a plazíš se politikou jako slizký had u kterého nikdo není schopen předvídat, kdy uštkne. Jsi katolík a to ti také moc dobré renomé nedělá, protože tvé politické postupy jsou v přímém rozporu s textem písma a katolíci jsou z hlediska víry plémě nečisté. Divíš se tedy, že tě lidé nemají rádi??? Já se tedy nedivím.

Poslední domácí zprávy

Zažít znovu?

Zažít znovu?

Když jsem tento týden přemýšlel o nedělním komentáři, vzpomněl jsem si na dva známé citáty George Santayany: Ti, kdo si nepamatují minulost,...