• Pátek, 04. prosinec 2020
  • Svátek má Rukojmí Barbora

„Kafkiáda“ v solárním byznysu
Počet návštěv: 727

„Kafkiáda“ v solárním byznysu

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

Říká se, že stát je špatný hospodář. Podíváme-li se na počínání českého státu ve vztahu k solárnímu byznysu, zdá se mi rčení slabé: stát se mi jeví jako chaot. Poznatky jsem postupně nasbíral jako vedlejší produkt při podpoře obhajoby Aleny Vitáskové a Michaely Schneidrové, nyní již definitivně pravomocně zproštěných obžaloby z nezákonného jednání ve prospěch podnikatelské skupiny dr. Zemka.

Aby stát splnil požadavky Evropské unie na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, lákal investory na jejich budování nabídkou rozmařilé podpory. Stát pak v  r.2010 nečekaně snížil výkupní cenu elektřiny pro zařízení, uváděná do provozu od 1.1.2011,   z dosud platných 12.250 Kč/MWhod. na 5.500 Kč/MWhod. Ohrozil tím existenci řady investorů: pokud si vzali na financování výstavby fotovoltaických elektráren úvěr, jehož splátkový kalendář stál na předpokládaném příjmu s cenou 12.250 Kč/MWhod., po snížení ceny by jim nevynášely elektrárny dost peněz na splátky a skončili by krachem.

Pak stát začal kriminalizovat podnikatele, kteří se nechali nalákat jeho nabídkami a v tísni, vehnáni státem do stavu ohrožení krachem, se snažili do 31.prosince 2010 získat licenci stůj co stůj. Kromě toho  stát začal odebírat ve správním řízení již vydané licence a tím opět hnal podnikatele do krachu. Když pak zjistil, že podpora je skutečně rozmařilá, uvalil v roce 2011 na příjmy fotovoltaických elektráren mimořádnou solární daň ve výši 26%.

Současně média a někteří politici začali vytvářet nepřátelskou atmosféru proti „solárním baronům“ bez rozlišování mezi spekulanty a seriózními investory. Tento terminus technicus ve skutečnosti sluší pouze spekulantům, kteří v investování do výstavby fotovoltaických elektráren našli příležitost k „vyprání“ peněz, nebo VIP jedincům, kteří získali podíly na společnostech provozovatelů fotovoltaických elektráren jako úplatek za protislužbu či jiným šizuňkům. Sotva jej lze vztahovat na podnikatele, který ve výstavbě fotovoltaických elektráren našel efektivní využití brownfieldů ve svých továrnách, nebo ve výrobě nosných konstrukcí pro fotovoltaické panely našel v době krize náhradní program za dramatický pokles zájmu o jeho běžné výrobky.

V trestním řízení stát nadřazoval svou představu o zločinných záměrech „solárních baronů“ nad prostou skutečnost. V panice, kterou vyvolalo cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z 8.listopadu 2010, úřad zaplavila spousta žádostí o vydání licence, kterou nemohl do konce roku zvládnout. Kdo se chtěl dostat do pořadí ještě v r. 2010, musel se přihlásit o vydání licence s předstihem a vedle vyvinutí maximálního úsilí o dokončení výstavby musel připravit potřebnou dokumentaci. Vystavoval se ale riziku, že z hlediska orgánů činných v trestním řízení, neznalých souvisejících procedur, že se předstižné administrativní úkony mohou jevit jako příprava na oklamání Energetického regulačního úřadu. K případnému oklamání by ovšem mohlo dojít pouze v případě, že by úřad z nějakých důvodů udělil licence bez ohledání provozovny na místě. Vysvětlovat to státním zástupcům a soudcům, kteří se vydali na hon na „solární barony“ v domnění, že páchají dobro, bylo prakticky nemožné: nikdo přece nemohl rozumět všemu lépe než oni, kteří nerozuměli ničemu.

Úřady nechaly padat na hlavy investorů také  individuální pochybení podřízených jednotlivců, podílejících se na přípravě žádosti na udělení licence pro fotovoltaické elektrárny. Tak například v případě jednoho investora Energetický regulační úřad až po udělení  licencí zjistil, že k žádosti o licence byly přiloženy padělky revizních zpráv. Bylo to důvodem k zahájení trestního stíhání, které se neomezilo na padělatele, ale postihlo i investora a další osoby z jeho okruhu, z nichž nikdo o padělcích nevěděl a ani vědět nemohl.  A náhle, po více než pěti letech zcela bezpečného provozu elektráren soudci správního soudu kvůli pochybení jednotlivců s klidným svědomím odebrali licence dvěma elektrárnám a připravili tak investora o příjem, z něhož stále musí splácet miliardový úvěr. Mohli si to dovolit: za spáchanou škodu v řádu stovek milionů by jim prospěla převýchova k užívání zdravého selského rozumu v zařízeních Vězeňské služby ČR, ale jsou nedotknutelní.

Panika, vyvolaná cenovým opatřením z listopadu r.2010, zaslepila oči „honcům“ i žadatelům o licence, popř. jejich obhajobě. Nedoceněna zůstala odpovědnost státu za neoprávněné udělování licencí. Nejvyšším nástrojem posouzení způsobilosti elektrárny pro získání licence byla obhlídka zařízení na místě, provedená skupinou odborníků Energetického regulačního úřadu, obeznámených s licenčním spisem, tedy zmocněnců státu. Jejich souhlas s udělením licencí byl úkonem státu, ale orgány činné v trestním i správním řízení si neuvědomovaly, že zmocněnci zatížili stát odpovědností. Pokud později vznikly nějaké pochybnosti o správnosti rozhodnutí o udělení licencí, úřady hledaly viníky všude jinde než u zmocněnců státu. Je přece věcí státu, že při prověřování způsobilosti elektráren k provozu neudělal vše tak, jak měl, a není spravedlivé, aby za jeho pochybení nesl odpovědnost investor.

S odstupem času se mi jako laikovi zdá, že v chaosu roku 2010 jak orgány činné v trestním řízení, tak obhajoba, se nestačily orientovat ve vývoji  legislativy a přetahovaly se o nesmysly. Podmínky podnikání v oboru upravoval do všech podrobností energetický zákon a  zákon na podporu obnovitelných zdrojů . Mimo jiné stanovil, že výkupní dotované ceny se nesmí meziročně snížit o více než 5%, pokud se při daných pořizovacích cenách nezkrátí návratnost investice pod 11 let. Jedna z novelizací umožňovala dokončit rozestavěná zařízení za stávajících podmínek do  31. března 2011. Nikdo ale nezpochybnil zákonnost cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z 8. listopadu 2010, která spolu s uvalením solární daně způsobilo snížení ceny o 54%. Pro mnohé investory byl pokles výkupní ceny na 5.500 Kč/MWhod. od 1.1.2011 likvidační. Návratnost jejich investic se odsunula teoreticky na 27 a více let, prakticky do nekonečna.

Orgány činné v trestním řízení i správní soudy s jásotem bily vybrané investory ve fotovoltaice po hlavách s použitím podzákonného předpisu, aniž by se pozastavily nad tím, že podle zákonů jsou věci úplně jinak.

Pro chaotičnost stavu, který panoval v oblasti řízení fotovoltaického byznysu, je příznačná skutečnost,  že Energetický regulační úřad na popud zaměstnanců ČEZu vydal potichu v říjnu r.2010 na svých internetových stránkách „výkladové stanovisko“ k cenovému rozhodnutí z r.2009, které poskytlo návod k obcházení cenového výměru z r. 2010. Četné  elektrárny, jež podle něj neměly nárok na cenu roku 2010,  dle tohoto výkladového stanoviska prodávaly vyrobenou elektřinu za 12.250 Kč/MWhod. až do poloviny roku 2013. Podle Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vydáním „výkladového stanoviska“ nedošlo k trestnému činu.
Neodpovědný stát tedy nejdříve vyvolal rozsáhlou investiční činnost, na jejíž podporu věnoval obrovské finanční prostředky, ale pak začal některá vybudovaná zařízení ničit a některé jejich investory posílat do vězení. V tomto jednání stále pokračuje.

Ovšem vrcholným zásahem státu, jenž současné situaci ve fotovoltaickém byznysu dodává absurdní povahu „kafkiády“, je další novelizace energetického zákona, která je účinná od 1. ledna 2016 a která umožňuje provozovat energetická zařízení, včetně fotovoltaických elektráren, po dobu jednoho roku bez licence,  a to pouze na základě  oznámení zaslaného Energetickému regulačnímu úřadu. Někdo by měl spočítat, co by se stalo, kdyby legislativce v oboru energetiky „osvítil Duch svatý“ již v r. 2010 a přiměl je k odbourání byrokratických překážek pro podnikání v oboru fotovoltaického byznysu: kolik lidí by nemuselo do vězení, kolik elektráren by nemuselo zastavit provoz, o kolik miliard menší škody by správní soudci způsobili investorům.

Na základě takové bilance by pak stát mohl přemýšlet o rehabilitaci nesmyslně trestně stíhaných investorů a jejich spolupracovníků a na odškodnění společností, jimž byly stejně nesmyslně odebrány licence. Samozřejmě by měl předejít pokračování pronásledování podnikatelů a provozoven, které probíhá na základě zastaralých předpisů.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

18.07.2020 10:35

Jako výsledek těchto všech peripetií je u nás cena za elektrickou energii nejvyšší v celé Evropě. Samozřejmě, že soudy rozhodovaly nekompetentně, protože si přítomní právníci důkladně neprostudovali problematiku fotovoltaiky. To je jedna stránka věci. Ta druhá je účelová, úmyslná kriminalizace paní ing. Aleny Vitáskové a Michaely Schneidrové. Tento případ, spíše podraz není, co se týče spravedlnosti a práva v právním státě zdaleka ukončen. Chybí potrestání viníků. Tedy těch, kteří se potřebovali těchto žen zbavit a falešnými udáními vyvolali dlouhodobý soudní proces za jediným cílem. Tím bylo odsranění obou žen z pozic, kde by mohly uplatňovat své pravomoci a upozorňovat policejní orgány na finanční, mnohamilionové podvody ve fotovoltaice. Tato část je i po uzavření rozsudků otevřena. Konečný verdikt soudu pouze upozorňuje, že obě dámy vyvázly bez trestu, ale mafie, která se jich chtěla zbavit, zůstala nedotčena. Její příslušníci zastávají dnes přesně ty pozice, které jsou vlivové. To znamená, že mají celospolečenský dopad. To, že je elektrická energie u nás nejdražší, vypovídá o tom, že obě dámy byly "uklizeny" a rozhodující slovo tam mají lidé, co jsou odpovědní za stávající drahé ceny této energie. Tam celé své snažení kmotři přece směřovali. Aby vyždímali z občanů a státu maximum. Podařilo se jim doširoka otevřít naše peněženky. S tím dosud nikdo nic nedělá. ....Mějte se hezky.


 
Boj proti dezinformacím o Covidu-19, ale poněkud jinak.

Boj proti dezinformacím o Covidu-19, ale poněkud jinak.

Experti varují, že dezinformace o covidu-19 se mezi Čechy šíří stále více. Samotná Evropská unie ústy české eurokomisařky Věry Jourové už v červnu důrazně varovala, že s nimi členské státy musejí bojovat, jinak to ohrozí lidské životy. EU ve svém prohlášení nezvykle otevřeně ukázala na Rusko a Čínu jako záměrné podněcovatele a šiřitele lží o koronaviru. To je úvodní sloupek k pojednání o boji proti dezinfromacím, jak byl uveden na portálu Aktuálně.cz, které se prý v České republice velmi rozmáhají.

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Šéf Frontexu, Fabrice Leggeri, má potíže. Na tom by nemuselo být nic zvláštního. Ovšem takovou specificky eurounijní pikantnost dodává jeho cause fakt, že agentura Frontex je právě popotahována za něco, k čemu byla ustanovena. Za aktivní ochranu evropské hranice.

  Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Tento výrok dozajista velmi dobře znají naši páni poslanci, ale i vláda. Na zasedáních poslanecké sněmovny si cintá pentli každý druhý. Vyjímkou nebylo ani nedávné jednání sněmovny, kde se probíral bod o potravinové soběstačnosti ČR ve smyslu návrhů k jejímu dosažení a ke zvýšení efektivity zemědělské prvovýroby. Musím uznat dámy a pánové, že hrajete na lidi komedii, ale režie je jaksi špatná. Místo cintání si pentle raději přiznejte, že jste v oblasti zemědělství zmrvili kde co, a už nevíte jak smysluplně dál.

Poslední domácí zprávy

 Zvrat v kauze Zadeh

Zvrat v kauze Zadeh

V kauze s více obviněnými, s nepřehlednou důkazní situací a složitou právní problematikou se dají čekat různé zádrhele a překvapení. Platí...