• Středa, 08. prosinec 2021
 • Svátek má Rukojmí Květoslava

 Od kapitalismu k socialismu a zase zpátky.
Počet návštěv: 850

Od kapitalismu k socialismu a zase zpátky.

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

Motto:  Dejte mi moc tisknout peníze a přestane mě zajímat, kdo píše zákony.  

Asi už nezjistíme, kdo na ten nápad přišel jako první. Totiž využít myšlenky a východiska Marxova kapitálu o ekonomické základně a politické nadstavbě, světové (proletářské) revoluci, zániku (odumření) státu, vzniku jednotné celosvětové společnosti a celosvětové vlády, zániku peněz a dalších. Využít je ne pro rozvoj člověka a nové (beztřídní) společnosti, ale pro upevnění a další rozvoj kapitalismu a vlády úzké skupiny mezinárodní oligarchie.

Na konci 19. století bylo zřejmé, že Marxovy teorie se v blízké budoucnosti stanou skutečností. Svět byl rozdělen mezi tehdejší mocnosti, vznikaly první nadnárodní banky a průmyslové korporace, slučování a srůstání průmyslového a finančního kapitálu jelo na plné obrátky. Objevily se první stávky, první vzpoury proti sílícímu vykořisťování námezdně pracujících (Pařížská komuna) a první snahy sjednotit dělnickou třídu (vznik politických stran sociálně-demokratického typu). Z té doby také pochází známý výrok bankéře z klanu Rotschildů:  Dejte mi moc tisknout peníze a přestane mě zajímat, kdo píše zákony.

Vznik FEDu v r. 1913 byl jen jedním z logických vyústění tohoto vývoje.

První světová válka byla prvním velkým pokusem řešit nahromaděné ekonomické problémy silou, na úkor konkurence. Tehdy ještě států, neboť ty v té době zastávaly pozice nejsilnějších ekonomických subjektů na světové scéně. Ovšem jejich vedoucí role měla brzy skončit. Nárůst síly nadnárodních korporací a soupeření západních mocností s nově vzniklým Sovětským svazem a následně socialistickým táborem po prohrané 2. světové válce donutil západní ideology k hledání nových cest, jak socialismus porazit. Jednou z nich byla „teorie konvergence“, která hlásala, že oba systémy se vlastně od sebe až tolik neliší a v nedaleké budoucnosti se nakonec sblíží natolik, že dojde k jejich sloučení. Pomoci tomu mělo i „sociálně tržní hospodářství“ jako ústupek stále silnějšímu sociálnímu vlivu východního systému a snaha podkopat socialismus agendou lidských práv, která měla zajistit ideologické ústupky v komunistických zemích v oblasti „lidských práv a svobod“, mezi něž pochopitelně patřilo i „právo na svobodné podnikání“. Tím mělo být dosaženo ústupu od centrálního ekonomického plánování a oba systémy by se postupně sbližovaly jak v rovině ideologické, tak v rovině ekonomické. Který by nakonec převážil, je po 30 letech budování „svobodné společnosti“ jasné každému z nás.

Dnes je situace diametrálně odlišná. Světu vládne několik nadnárodních vojensko-průmyslových, farmaceutických a mediálně IT korporací, které mají dokonce tolik vlastního kapitálu, že už nepotřebují ani banky. Vlády i těch největších zemí jsou proti nim bezmocné, mimo jiné proto, že tyto korporace ovládly svými lidmi i politické strany, důležité posty ve státní správě a přímo tak ovlivňují politiku i chod a správu dané země. Volby na tom nic nemění, a pokud se náhodou na důležité místo dostane nevhodná osoba, je velmi rychle odstraněna. Metody jsou různé – od mediální štvanice přes kriminalizaci až po přímé atentáty. Příkladů je známo víc než dost. Zvolení Donalda Trumpa, úmrtí prezidenta Tanzánie, atentát na prezidenta Haiti, série „barevných revolucí“ v arabských zemích a z nedávné historie např. Pinochetův převrat v Chile, desetiletí trvající blokáda Kuby a vůbec nejznámější atentát na prezidenta Kennedyho v r. 1963.

Ale vraťme se k tématu konvergence jako jedné z metod udržet nadvládu kapitálu co nejdéle, ideálně navždy. Celý projekt této nadvlády je znám pod zkratkou NWO (New World Order – Nový světový řád) a skládá se z několika navzájem provázaných dílčích „odborných projektů“:

Great (economic) reset – Velký ekonomický začátek (restart) včetně 4. (digitální a robotické) průmyslové revoluce a zrušení hotovosti jako platidla;

New green deal – Nový zelený úděl včetně „bezuhlíkové stopy“ lidské civilizace;

Zavedení ústřední světové vlády a zrušení států;

LGBTMQ a Black Lives Mater – 100% individualismus s maximem privilegií všech možných (rasových, sexuálních) i nemožných (pedofilních, asociálních, atd.) menšin;

Mísení ras prostřednictvím masových migrací;

Redukce populace na Zemi na tzv. zlatou miliardu (obslužného personálu);

Zavádění sítě 5G a v budoucnosti 6G k totální digitalizaci a shromaždování informací o každém jedinci ze všech oblastí jeho života s následným nepřetržitým sledováním a ovládáním.

Toto jsou všechno modifikované a zvrácené vize a myšlenky převzaté z učení nazývaného marxismus – leninismus. Každý, kdo studoval vysokou školu před rokem 1989, se s nimi setkal v těchto předmětech:

Historie mezinárodního dělnického hnutí

Politická ekonomie (kapitalismu a socialismu)

Marxisticko-leninská filosofie

Vědecký komunismus.

V historii MDH se začínalo rozbíjením strojů, přes dělnické bouře, stávky, francouzskou Komunu a ruské revoluce ke vzniku socialistického tábora a vize končila vybudováním sociálně spravedlivé světové beztřídní společnosti s ústřední světovou vládou a zánikem národních států. Následně mělo dojít k samovolnému mísení „národů bez hranic“ a vzniku nového, dokonalejšího a šťastnějšího „socialistického člověka“.

V politické ekonomii jsme se učili, že srůstání průmyslového a finančního kapitálu povede ke vzniku kartelů, monopolů a nadnárodních korporací, ovládaných úzkou skupinou „střihačů kupónů“ (rozuměj příjemců dividend), ale ani Marx, ani Lenin nepřepokládali dnešní realitu, kdy se k průmyslovému a finančnímu kapitálu přidaly IT korporace, média, zkorumpovaná policie, armáda, tajné služby, velká část státního aparátu a také politické strany, vlády a parlamenty, kteří své společné zájmy prosazují hrubou silou (převraty) či bezostyšným falšováním voleb, při současném odbourávání základních lidských práv a svobod. Nedohlédli ani na konec tohoto procesu – nastolení celosvětového korporátně-feudálního fašismu s úzkou vrstvou oligarchických vládců a několika sty miliony po všech stránkách ovládaných otroků.

V M-L filosofii byl kladen důraz na materialistickou stránku a přirozený průběh přírodních i společenských procesů a toto bylo v plné parádě převzato a dovedeno ad absurdum v oblasti konzumu, reklamy a filosofii moderního liberalismu – např. heslem Kup, spotřebuj, zahoď nebo Nenech své peníze ležet ladem – investuj a vydělávej přes internet nebo Staň se Evropanem – budeš všude doma, atd. V oblasti individuální např. Nevaž se – odvaž se nebo Nepodléhej pravidlům – nastav si vlastní pravidla, atd. Jednoduchou vynechávkou z výchovy a vzdělávání zmizela z lidského života morálka, slušnost, poctivost a odpovědnost a rozšířil se bezbřehý individualismus, lhostejnost, bezohlednost a sobectví.

V poslední části – vědeckém komunismu – jsme se naučili spojovat všechny získané znalosti se životními zkušenostmi do mozaiky bytí, myšlení a poznání a využít je pro rozvoj jak osobnostní, tak společenský. Zjistili jsme, že evoluce přírody i společnosti postupuje po spirále, stoupající ke stále vyšším úrovním a kvalitám, ale dnes je nám místo všestranného rozvoje společnosti a jedince vnucována strnulá a neživotná konstrukce „společnosti svobodných individuí“ sloužících konzumu a svým vládcům na věčné časy. Budou zrušeny státy, národy, majetek, peníze; věci se budou „sdílet“, případně pronajímat (bydlení), životní potřeby (potraviny, energie) budou na příděl (kredity) pod digitálním vševědoucím dohledem, zkrátka Nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný. Heslo Buduj vlast  - posílíš mír bude (už bylo) transformováno na  Rozsévej chaos – ovládneš svět. (doslova Ordo ab chao – pořádek z chaosu).

Celý tento systém, který je vytvářen od konce 2. světové války (jednou z jeho „odnoží“ je i vznik Evropské unie), je nebezpečná hydra, které stále vyrůstají nové hlavy. Naposledy to byla „pandemie“ coronaviru, před tím klima-alarmismus a lidská práva a v posledních týdnech se začíná objevovat nové téma – mimozemšťané. Bidenova administrativa oznámila několik „nových“ informací ohledně „pozorování UFO“, slíbila odtajnit některé starší materiály a záznamy ze setkání s UFO a mimozemšťany a osvětlit některé události ze 40. a 50. let minulého století. Cíl je stejný jako vždy – odvrátit pozornost veřejnosti od politických, ekonomických a sociálních problémů a zasít další strach mezi obyvatelstvo, které musí být permanentně udržováno v napětí a nejistotě. Jen tak lze zavádět nepopulární opatření, utahovat smyčky nesvobody a omezovat možnosti nezávislého myšlení a rozvoje lidstva.

A jak do toho zapadá naše novodobá historie?

Po 2. světové válce jsme se ocitli na straně vítězů a zahájili novou etapu rozvoje Československa. Po událostech ve východním Německu 1953, Maďarsku 1956 a stavbě Berlínské zdi z počátku 60. let došlo i na nás – „obrodný proces“ v letech 1967 – 68 byl ukončen 21. srpna 1968 tanky armád Varšavské smlouvy. Parta bývalých komunistů odstavených od moci, spolu s řadou vyznavačů liberalismu se rychle přeměnila ve vlastizrádce podobné československým Němcům z poloviny 30. let a aktivně začala podkopávat politické zřízení své vlasti a dezinformovat společnost prostřednictvím západních médií a tajných služeb. Po krachu Gorbačovovy „perestrojky“ už to šlo rychle. Polská Solidarita, pád berlínské zdi, „sametová revoluce“, svobodné volby, svobodné podnikání. Opojení z „nově nabyté svobody“ trvalo jen krátce. Objevily se první vytunelované podniky, první krachy, první nezaměstnaní. Soukromá média začala psát a vysílat na objednávku majitelů, firmy začaly vyrábět pro zisk a ne pro lidi, národní majetek se přerozděloval a přesouval k vyvoleným. Uplynulo 10 let a byli jsme tam, kde jsme po válce začínali. Světová ekonomická a finanční krize letech 2008 – 2013 lidem naplno ukázala skutečnou podobu „svobodné společnosti“ a současně je odkázala do příslušných mezí jejich společenského postavení. Válečná dobrodružství Západu, barevné revoluce, pokusy o destabilizaci Ruska a Číny uvrhly svět do nejistoty a časů bez pravidel. Naše země se vrátila ke „starému osvědčenému kapitalismu“, aniž kdokoliv z nás tušil, že se jedná o zcela jiný kapitalismus než ten, o němž snil V. Klaus a jeho druhové z Prognostického ústavu. Stali jsme se kolonií Západu a migrační vlny a falešná pandemie jsou zatím poslední milníky na naší cestě do nejisté a nejasné budoucnosti.

Jaké je východisko?

Slušnost, poctivost, skromnost, pracovitost; naslouchat jiným názorům, diskutovat a navzájem si pomáhat. Odhození konzumního způsobu života, vystoupení z Evropské unie a zločineckého paktu NATO, očištění se od negativních západních vlivů novým národním obrozením a vybudování nové, skutečně demokratické a samosprávné společnosti na silném ekonomickém, kulturním a vzdělanostním základě.

T.G. Masaryk to kdysi řekl lapidárně: „Nebát se a nekrást.“ Přestaňme se tedy navzájem okrádat o čas, energii a prostředky svým bezohledným individualismem, přestaňme se bát říkat nahlas své názory, přestaňme se bát policie, médií i politiků.  Oni jsou tu pro NÁS, občany a společnost LIDÍ této země.

Abychom toho všeho dosáhli, musíme se znovu sjednotit a k dílu musí přiložit ruku každý z nás. Protože nejvyšším zájmem společnosti je – zájem společnosti!

 

Podrobnosti zde:

http://www.nwoo.org/2021/10/14/rothschildova-dynastie-zkousi-provest-kalergiho-plan-na-depopulaci-evropy-cast-1/

http://www.nwoo.org/2021/10/15/rothschildova-dynastie-zkousi-provest-kalergiho-plan-na-depopulaci-evropy-cast-2/

http://www.nwoo.org/2021/10/17/rothschildova-dynastie-zkousi-provest-kalergiho-plan-na-depopulaci-evropy-cast-3/

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Mařík

Jiří Mařík

16.11.2021 23:18

Socializmus byl živen Sovětským svazem , ten již není a komunisté ztratili hlavní oporu. Čína jede svůj komunismus pro vlastní lid , proto není síla ,která by provedla změnu v ČR. Sice se organizuje vlastenecká skupina ,ale ta nemá žádnou sílu.KSČM i ČSSD jsou mimo PS a ANO jak upír ničí levici.Skutečně zapeklitá situace bez řešení.


 
kpt nemo

kpt nemo

16.11.2021 22:25

Pane Jaromíre,
kvituji váš pokus o stručný vhled do příčin současného marasmu a výzvu k nápravě.
Nicméně vaše poznámka o tom, že snad V.Klaus a jeho druhové z Prognosťáku snili o nějakém „jiném kapitalismu“ , než máme dnes, je hodně naivní !
Tito lidé byli dlouhodobě připravováni na to, co přijde, včetně absolutní demontáže socialismu, nikoli k jeho reformě s tržními ekonomickými prvky, jak jsme bláhově doufali.
Dostali noty a celých 30 let podle nich jedou.
Dnešní odmítavé výkřiky některých z nich k LGBT, migraci, EU, atd., nejsou vůbec podstatné.
Přivedli nás zpět k tvrdě individualistické třídní společnosti feudálů a nevolníků a navíc k totálnímu chaosu v hlavách lidí. Poslední volby jsou toho důkazem.
Jak chcete apelovat na takový materiál ? Lidi jsou nepoučitelní, pohodlní a mnohým dnešní stav naopak plně vyhovuje.
Ano, jde to po spirále, takže nyní již jsme zpět ne v kapitalismu, ale v novofeudalismu a k otrokářství není daleko.
Až velká většina přijde o všechno tak, že nebude mít už více co ztratit, pak teprve možná přijde nějaký „Spartakus“. Ale žádný samet to nebude.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

16.11.2021 20:57

Jako teorie je to dobré,jako praxe k ničemu.V praxi se vždy najde někdo,kdo vymyslí nějaký způsob ke svému zbohatnutí.Stačí se vrátit do devadesátých let minulého století.To se objevilo milardářů a milionářů a žádný z nich nepracoval.V dnešní době je slušnost považována za slabost a vyhrává ten s ostřejšími lokty.Prezidenta Kennedyho zastřelili proto,že chtěl výrazně omezit moc FEDu.Tak to dopadne s každým,kdo chce omezit něčí moc.Tedy i moc židů Rotschildů a s nimi spojených rodin.Židovská snaha ovládnout svět prostřednictvím majetku.Po německém holokaustu židů jsou přesvědčeni,že mohou vše dělat podle svých potřeb.Od Hitlera se naučili,jak zacházet s nepřáteli a dokonce ho předčili.Všechno jim prochází z důvodu historie.Proti tomu se nedá dost dobře bojovat.Peníze ovládají svět a těch mají židé nejvíc!


 
Politické nálady se budou vracet…

Politické nálady se budou vracet…

Ty proběhlé volby byly tragédií, protože nastolily proti vůli voličů ANO,SPD a hlavně propadlých hlasů ČSSD a KSČM odpudivou panskou suitu, která nám bezprizorním 60 % dává najevo, že tu budou vládnout hlava nehlava i s vědomím toho, že budou muset být vystřídáni.

Věřte nám a ne nějakým „falešným prorokům“!

Věřte nám a ne nějakým „falešným prorokům“!

České Ministerstvo zdravotnictví, dnes v čele s Adamem Vojtěchem, spolu s vládní rétorikou se hodně snažení o narativ, v němž by „vyjevilo národu jedinou pravdy“ o Covidu-19 a vakcinaci, tedy očkování. Je značně usilovná, ale bohužel také nepravdivá, nemorální, značně zavádějící.

Nenechme si vzít další Vánoce!

Nenechme si vzít další Vánoce!

Co nezničili proislámští aktivisté a eurohujeři, chtějí zničit připosraní covidhysterici. Ministr v demisi Vojtěch zcela vážně vyzývá, ať si nepouštíme domů Mikuláše s andělem a s čertem. Nedávno také nesmyslně vláda zakázala vánoční trhy s programem, punčem a vánoční družnou atmosférou.

 Konečně blog, kery neni o koroně

Konečně blog, kery neni o koroně

Tuž sem si řikal, že už je čas nepsat o tych cypovinach, kere nam vladni propaganda tlači, trošku se od teho oprostit a bavit se tak nějak normalně tajak ve svobodnych dobach, kdy zme všeci občani měli stejna prava.

Poslední domácí zprávy

                                Ministr školství

Ministr školství

Myslím ne toho ještě fungujícího, ale toho, co teprve přijde. Toho, který čím méně vlastní to, zač by mohl být ctěn i uznán, tím...