• Neděle, 19. listopad 2017
  • Svátek má Rukojmí Alžběta

Trestní oznámení na ministra Hermana
Počet návštěv: 4097

Trestní oznámení na ministra Hermana

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

Vrchní státní zastupitelství Olomouc
Tř. 17. listopadu 44,

770 00 Olomouc

Já, níže podepsaný tímto podávám oznámení

na skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin poškození cizích práv podle § 181, odst. 1, písm. a), a b) ,dále pomluvy podle § 184, odst. 1 a 2, a také trestný čin zneužití pravomoci podle § 329, odst. 1., písm. b) a dále podle odst. 2., písm. a) a b) tr. zákona, kterého se dopust il

Mgr. Daniel H e r m a n

ministr kultury vlády ČR, člen KDU-ČSL tím, že ( dne 8. září 2016 na slovenském Velvyslanectví v Praze) mu měl prezident ČR Miloš Zeman vyhrožovat, že pokud se (p. Herman) setká s Dalajlámou, tak pan Jiří Brady, občan Kanady, bude ze seznamu na vyz namenání vyškrtnutý. To však odporuje skutečnosti, protože

za 1) pan prezident panu Hermanovi na jeho přímluvu na vyznamenání pana Jiřího Bradyho, (údajně strýce p. Hermana, o čemž prezident nevěděl) pouze odpověděl, že jej ocení vyznamenáním „při první příležitosti“. Pan ministr Herman si však tuto skutečnost vysvětlil tak, že pan Brady bude vyznamenán již 28. ří jna t.r., ale na předchozí doporučení prezidenta Zemana, aby se nesetkal s Dalajlámou toto doporučení ministr Herman nerespektoval, s Dalajlámou se veřejně a provokativně na svém ministerstvu setkal, ale na veřejnost a do medií lživě prohlásil, že mu jednak panprezident Zeman s Dalajlámou vyhrožoval, ale protože se s Dalajlámou také skutečně setkal, „pomstil“ se mu prý tím, že pana J. Bradyho „vyškrtnul“ ze seznamu vyznamenaných,

za 2) pan Herman, jako ministr kultury vlády ČR měl vědět (a zřejmě také věděl), že termín pro návrhy na kandidáty na státní vyznamenání je koncem března každého roku, což pan Herman neučinil a přesto se neoprávněně v září t.r. domáhal o udělení státního vyznamenání pro pana Jiřího Bradyho, občana Kanady, ergo údajného strýce ministra Hermana, jehož nejmenování , resp. vyškrtnutí ze seznamu na vyznamenání pak zneužil k bezostyšným a lživým výpadům proti prezidentu Zemanovi,

za 3) před každým udělení státního vyznamenání občana cizího státu je podle nejen hradního, ale hlavně diplomatického protokolu povinností Kanceláře prezidenta republiky informovat, resp. žádat o souhlas vládu toho státu, kterého je navržený kandidát státním občanem. V případě pana Bradyho to znamená, že (doslovný překlad kanadských zákonů): "Jakákoli vláda Společenství (Commonwealth) či vláda cizí, chce-li udělit ocenění, dekorovat či udělit medaili občanu Kanady, musí nejprve získat souhlas od kanadské vlády ." - Jiří Brady žádný souhlas kanadských zákonů nemá a neměl, teoreticky je pro něho protizákonné převzít jakoukoli medaili či ocenění v České republice. Podle zjištění nebylo z české strany takové podání na vládu Kanady učiněno z prostého důvodu, že pan Jiří Brady, kanadský občan, nebyl na seznamu vyznamenaných ke dni 28. října 2016. Přes tyto skutečnosti ministr Herman, s neskrývaným úmyslem poškodit práva prezidenta M. Zemana lživě sdělil do masmédií, že pan Brady byl vyškrtnut ze seznamu vyznamenaných jako pomsta prezidenta Zemana za to, že se setkal s Dalajlámou,

za 4) tyto silně zavádějící, lživé, prezidenta Zemana hrubě osočující informace vyvolaly protizemanovské emoce jak v mainstreamových mediích, TV apod., ale rovněž u řady čelných politiků a představitelů veřejného života, kteří sebezostyšně vyjadřovali k nepravdivému tvrzení ministra Hermana, z jejich strany docházelo k pomluvám, útokům a morální dehonestaci osoby prezidenta. Jako protest proti údajnému nemorálnímu kroku prezidenta, kterým prý vyhrožoval ministru Hermanovi, se řada významných představitelů politického i veřejného života dohodla na separátní oslavy státního svátku 28. října na Staroměstském náměstí v Praze, čímž dali průchod dalším negativním a neetickým emocím vůči osobě prezidenta republiky Zemanovi,

za 5) ministr Herman záměrně a lživě uvedl veřejnost, masmédia a další subjekty v omyl konstatováním, že pan Jiří Brady z Kanady je jeho strýc. Tato informace se nezakládá na pravdě, protože J. Brady by mohl být jeho strýcem jen v případě přímého pokolení, tedy, že by jeho otec byl bratrem, nebo jeho matka sestrou pana Jiří Bradyho.Skutečnost je však taková, že pan Brady měl pouze sestru, která ve svých 13 letech zahynula v koncentračním táboře, takže rovněž nemohla být příbuznou pana Hermana v přímém pokolení. Pan Herman, pokud opravdu je nějak spřízněn s panem Jiřím Bradym, pak jen v případě, že otec pana Jiřího Bradyho měl bratra, jehož manželka měla dceru, která byla matkou Daniela Hermana. To ovšem nevytváří rodinný vztah pana Hermana jako synovce pan Jiřího Bradyho,

za 6) tím, že pan Herman záměrně vyvolal protizemanovskou hysterii, vyprovokoval protizemanovsky orientované politiky či akademické hodnostáře k tomu, že panu Jiřímu Bradymu na truc udělili a předali v rozporu s platnými zákony ČR i Kanady řadu ocenění a vyznamenání z čehož vyplývá, že 88 letý, masmédii a politickými představiteli dezorientovaný a zmanipulovaný pan Jiří Brady, občan Kanady, od různých subjektů převzal medaile a různá ocenění v České republice protizákonně a protože nemá předchozí souhlas od kanadské vlády s přijmutím zahraničních ocenění - může být kanadským soudem souzen za nelegální čin. Česká republika v tomto případě udělení jakéhokoli ocenění Jiřího Bradyho riskovala diplomatický konflikt s Kanadou, protože vědomě porušila platná mezinárodně dohodnutá diplomatická pravidla. Je skutečností, že mj. i sám premiér Bohumil Sobotka osobně předal panu Bradymu pamětní medaili Karla Kramáře.

Výše uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že pan Mgr. Daniel Herman se dopustil trestného činu poškození podle

§ 181, odst. 1, písm. a), a b), tj. (1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

a) uvede někoho v omyl, nebo

b) využije něčího omylu, resp.

§ 184, odst. 1 a 2

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, ale rovněž

§ 329, odst. 1., písm. b) a dále podle odst. 2., písm. a) a b) (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech ,

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch ,

Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání trestných činů. Zároveň tímto

žádám,

aby mne orgán Vrchní státního zastupitelství vzákonné lhůtě od podání tohoto oznámení vyrozuměl o výsledku šetření a přijatého opatření..

V Holešově, 29. října 2016                                                                                                       Jiří B a ť a   v.r.

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

30.10.2016 19:53

Komplot.....To, co je v současnosti nejdůležitější, je nalezení způsobu, jak na lháře a pučisty, kteří budou mít zastání na mezinárodní úrovni. Ta akce nebyla naplánována jediným zrádcem - Hermanem. Byla koordinována s cizí rozvědkou působící na našem území. Jejím výsledkem má být hluboká destabilizace naší společnosti, která má vyústit ve státní převrat. Proto je nutné umlčet všechny, kdo se pokusí o objektivní rozbor stávající situace za pomocí nových nařízení. Ty budou směřovat vůči občanské společnosti a ubíjet veškeré iniciativy, které vyvineme na obranu státních zájmů. Naše vlastenectví bude vydáváno za xenofobii. Ta bude proti nám použita vždy, když se to bude našim okupantům hodit. Současné demonstrace křiklounů jsou zneužity těmi, kdo sledují hlubší cíle. Ten hlavní je okleštění svobody projevu. Ve státní svátek a o víkendu jsem byl v práci a jedním uchem poslouchal ČR . Čekal jsem marně na prezidentovo vyjádření ke vzniklé situaci, ale nedočkal jsem se. Po celé dny nebyl připuštěn ke slovu. Všechny komentáže vyzněly v tom slova smyslu, že jediný viník této situace je prezident. Sympatie kolaborujcích vlastizrádců z rozhlasu měly pouze živly, křičící svou nenávist vůči naší hlavě státu. Platíme koncesionářské poplatky jenom proto, aby za naše platby řádily bandy nenávistných tupců. Žádný protinázor není připuštěn. Rozhlas rozdmýchával po celé dny nenávistnou kampaň vůči prezidentovi. Proto je, podle mého názoru, vhodné oslovit mediálního odborníka Petra Žantovského (neplést si s Michaelem) a sestavit zprávu o stavu českých médií a jednostranné propagandě, která v nich zaznívá. Vypracovat hloubkovou analýzu, protože naše média jsou silou, která se přímo angažuje a zasazuje o svrhnutí prezidenta. Nebezpečný podvodník Herman byl v hlavní roli kauzy, trestného, vlastizrádného činu, která měla a má vyvolat státní převrat. Nazbývá nám mnoho času. Okupant se přesvědčil, že Češi se ve své většině nedají obelhat a ztratil 9/10 občanů našeho národa. Velká většina novodobými okupanty pohrdá. Situace pro lháře se neustále zhoršuje. Dáváme najevo, že si nás cizí moc hned tak neosedlá. Budeme se bránit do posledního dechu. Musíme se postavit uchvatitelům, kteří tuto komedii, která může skončit tragédií, rozehráli. Jejich trapnou snahu jsme přečetli. Čeští vlastenci jsou a budou jednotni ve své síle vzdoru. ...Mějte se hezky.


 
Byl rok 2004 a opět se zhaslo (pokolikáté už?), aby se ještě snadněji kradlo; nejlíp z toho vyšel dámský krejčí Bakala; největší český zloděj, kterého zaštítil sám jedinečný humanitární bombardér Havel…

Byl rok 2004 a opět se zhaslo (pokolikáté už?), aby se ještě snadněji kradlo; nejlíp z toho vyšel dámský krejčí Bakala; největší český zloděj, kterého zaštítil sám jedinečný humanitární bombardér Havel…

Zdeněk Bakala je největším českým post sametovým kmotrem; podle svazku, který na něj po jeho emigraci do USA, kde se naučil krást, vedla StB, pochází z rodiny laborantky krajské hygienické stanice a po nepřijetí na gymnázium se vyučil dámským krejčím a rok pracoval v oděvním družstvu VKUS Brno.

Cítí se snad Dusilová po sametovém Koncertu pro budoucnost jako v jedné ze svých nejnovějších písní V hodině smrti? Asi je jen mimo, když z Medvídka z Bogoty padá bílý sníh…

Cítí se snad Dusilová po sametovém Koncertu pro budoucnost jako v jedné ze svých nejnovějších písní V hodině smrti? Asi je jen mimo, když z Medvídka z Bogoty padá bílý sníh…

Je patrně prototypem dívky, která se řídí rčením: „Dřív se dívky červenaly, protože se styděly, dnes se stydí, protože se červenají …“ Spolu s dalšími politickými šašky a „významnými umělci“ totiž 17. listopadu 2017 vystoupila na Koncertu pro budoucnost se svým ansámblem také Lenka Dusilová & Baromantika a pranic se nestyděla.

Poslední domácí zprávy

Po volbách zase…

Po volbách zase…

Znova, péče o veřejné blaho, se blíží k páchnoucí díře. Znova všechny ty sliby čekají ve frontě, aby je naši nově „vyvolení“ svým...