• Sobota, 19. říjen 2019
  • Svátek má Rukojmí Michaela

K 100. výročí vzniku Československé republiky.
Počet návštěv: 1174

K 100. výročí vzniku Československé republiky.

Jaromír Bradávka Článek od Jaromír Bradávka

„Když lidé chtěli, aby v říše vzkvétala a zářila v ní ctnost, museli napřed uspořádat stát. Když chtěli uspořádat stát, museli napřed vnést pořádek do svých domácností. Když chtěli vnést pořádek do svých domácností, museli nejprve zdokonalit sebe. Když chtěli zdokonalit sebe, napravovali nejdříve svá srdce. Když chtěli napravit svá srdce, starali se nejdříve o pravdivost svých myšlenek. Když chtěli dosáhnout pravdivosti svých myšlenek, museli rozšířit své vědění.“ Konfucius

Vážení občané,

 

v těchto dnech vrcholí oslavy stého výročí vzniku Československé republiky.

Naše země a její obyvatelé od založení svého prvního státu před více než tisícem let prožili mnoho dobrého i zlého. Sjednocovací boje, rozkvět obcí a měst, zemědělství, řemesel a vzdělanosti, náboženskou reformu, národnostní a náboženský útlak, morové rány a ztrátu samostanosti. Po tři sta letech područí a následném národním obrození si obyvatelé Čech, Moravy, Slezska a Slovenska na sklonku první celosvětové války vybojovali samostatnost. Neměla dlouhé trvání, už po dvaceti letech jsme o ni zase přišli a po další celosvětové válce jsme upadli do závislosti na veliké východní mocnosti. Za dalších dvakrát dvacet let se nám podařilo z vlivu upadající říše vymanit, aby se naše nová vláda rychle přidala k bývalým nepřátelům a zrádným spojencům, kteří přispěli k rozbití samostatného československého státu v r. 1938 a k jeho zániku o několik měsíců později.

V současné době je česká země pouhou kolonií, politicky a ekonomicky závislá na svém velkém západním sousedovi, kterému stačí vydat krátký příkaz, a v kolonii se poměry změní podle jeho přání.

 

Abychom mohli obnovit svou samostanost a nezávislost, musíme, stejně jako při stavbě domu, začít od základu.

Základem společnosti je rodina. Obnovme a podporujme tradiční rodinu, která úspěšně funguje tisíce let a překonává všechny překážky.

Podmínkou spokojené a funkční rodiny (a tím i státu) je zdravá a prosperující ekonomika. Znárodněme klíčová odvětví národního hospodářství, zrovnoprávněme všechny formy vlastnictví a zaveďme právní řád, který bude fungující ekonomiku podporovat a chránit.

Základem právního pořádku ve státě je Ústava. Dejme si tedy jako dárek k uvedenému výročí novou ústavu, která obnoví a zaručí naši národní, ekonomickou a politickou nezávislost a samostatnost .

 

Dovolím si Vám k stému výročí vzniku samostatného Československa předložit návrh nové Ústavy a Listiny svobod, práv a povinností jako základních dokumentů, jejichž dodržování a naplňování je prvotním předpokladem úspěšné budoucnosti České republiky a jejích občanů.. Přečtěte si je a rozešlete je svým přátelům, kolegům, známým a spolupracovníkům. Diskutujte o nich doma, v zaměstnání, v hospodě i na nejrůznějších setkáních a srazech. Šiřte je po internetu a hledejte a navrhujte dokonalejší a přesnější znění jednotlivých článků. Protože jen na pevném a nezpochybnitelném základě obnovíme svou samostatnost a nezávislost, které už řadu let ztrácíme.

 

Svět se v posledních letech neuvěřitelně rychle mění a nebudeme-li na tyto změny reagovat, rozplyne se náš stát a národ v bezduché konzumní multi-kulti eurofederaci nebo shoří v žáru náboženských a rasových válek.

Připomeňme si velikány našich dějin – Jana Husa, Jan Ámose Komenského, Karla Havlíčka Borovského, Františka Palackého a Tomáše Garrigua Masaryka – a znovu pozvedněme všichni společně jejich prapor. Neboť v jednotě je síla a jen v jednotě dosáhneme svých cílů!

 

 

Ing. Jaromir Bradávka

Uhřice, okr. Blansko

 

 

 

Ústava České republiky

Preambule

My, český národ a příslušníci ostatních národů a národností, žijící v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 

věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni chránit, budovat a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské svobody a důstojnosti 
jako vlast svobodných a rovnoprávných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským svobodám a právům a na zásadách občanské společnosti a z nich plynoucích povinností,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu

 

přijímáme tuto Ústavu České republiky:

 

Ústavu schvalují občané v referendu. Hlava první definuje základní atributy státu a podmínky jeho fungování.

Hlava první

Základní ustanovení

Článek 1

 

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát – parlamentní republika. (2) Česká republika je právní stát, založený na úctě k přirozeným svobodám, právům a povinnostem a na odpovědnosti člověka a občana za své konání. Neváže se na žádné náboženství ani ideologii. (3) Česká republika je sociální stát založený na principech občanské a společenské solidarity.

(4) Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.

(5) Občané mohou všelidovým hlasováním upravit nebo změnit formu, politický systém nebo uspořádání státu.

Nové znění. Lid je zdrojem i vykonavatelem moci a vůle lidu je nejvyšším zákonem.

 

Článek 2

(1) Státními symboly České republiky jsou státní barvy, státní vlajka, velký a malý státní znak, státní pečeť, státní hymna a vlajka prezidenta republiky.
(2) Podobu státních symbolů a způsob jejich používání upravuje ústavní zákon.

Článek 3

 

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

 

Článek 4

 

Hlavním městem České republiky je Praha.

 

Článek 5

 

(1) Státním jazykem v České republice je čeština.

(2) Podmínky používání jiného jazyka než češtiny v úředním styku upravuje zákon.
Převzato z ústavy Slovenské republiky. V současné ústavě tento článek chybí.

 

Článek 6


(1) Občané jsou zdrojem, nositelem a vykonavatelem veškeré státní moci, kterou vykonávají prostřednictvím státních orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústava a ústavní zákon stanoví, kdy občané vykonávají státní moc přímo, tj. všelidovým hlasováním občanů.
(3) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, přičemž ustanovení zákona nesmí být v rozporu s přirozeným právem, Ústavou a Listinou svobod, práv a povinností.

 

Článek 7

 

(1) Svobody, práva, povinnosti a odpovědnost občanů jsou nezpochybnitelné a nezcizitelné a jejich naplnění je pod ochranou Ústavy a soudní moci.

(2) Svobody a práva každého občana jsou omezeny svobodami a právy jiného občana.

(3) Každý, kdo žije nebo pobývá na území České republiky, je povinen při svém konání dodržovat lidské svobody, práva a povinnosti, přirozené právo, Ústavu a zákony a nést za své konání odpovědnost.
K odst. (2) a (3): Jedná se o přirozené a základní principy fungování společnosti, které v současné ústavě chybí.

Článek 8


(1) Česká republika je stát postavený na principu zastupitelské demokracie s prvky přímé demokracie.

(2) Politický systém je založen

a) na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran prosazujících názory a potřeby občanů, respektujících veškeré demokratické principy a náležitosti právního státu a odmítajících lež, podvod, korupci, násilí a jakékoliv další nezákonné jednání při své činnosti;

b) na všelidovém hlasování občanů při řešení otázek existence, fungování a směřování státu a společnosti a na přímé volbě a odvolání svých zástupců, kteří tato řešení realizují.
(3) Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny vždy dbá ochrany menšin.

Nové znění. Politické strany vznikají pro prosazování zájmů a potřeb občanů stejného či podobného názoru, nikoliv svého vedení a vybraných členů, jak je nyní v politické praxi obvyklé. Prvky přímé demokracie zvyšují spoluúčast občanů na řízení společnosti.

 

Článek 9

 

(1) Nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky je Listina svobod, práv a povinností. (2) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony přijatými všelidovým hlasováním.
 

Článek 10


(1) Zákony České republiy jsou vždy nadřazeny všem mezinárodním a mezistátním dohodám, úmluvám a smlouvám, jakož i smlouvám mezi Českou republikou a jakýmkoliv nestátním subjektem.

(2) Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon či Ústava, je nutno ji uvést do souladu se zákonem a s Ústavou. Není-li to možné, mezinárodní smlouvu nelze ratifikovat ani použít.

Nové znění je ochranou české státnosti a ústavního pořádku před nadvládou cizí moci.

Článek 11


(1) Mezinárodní smlouvou nesmějí být pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.
(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy je třeba souhlasu obou komor Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. (3) Česká republika dodržuje závazky, které přijala z mezinárodního práva.

Nové znění je ochranou české státnosti a ústavního pořádku před nadvládou cizí moci.

Článek 12


(1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament a občany o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci podle čl. 11, odst. (3).
(2) Komory Parlamentu se vyjadřují k připravovaným rozhodnutím takové mezinárodní organizace nebo instituce způsobem, který stanoví jejich jednací řády.
(3) Zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek, může svěřit výkon působnosti komor podle odstavce 2 společnému orgánu komor.

 

Článek 13


(1) Ústavní činitelé jsou nejvyšší představitelé státu, kteří jej reprezentují a zastupují navenek. Ústavními činiteli jsou prezident, předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Sněmovny regionů a předseda Ústavního soudu. (2) Státní činitelé reprezentují a zastupují stát z rozhodnutí vlády nebo Parlamentu nebo v případech, kdy není účast ústavního činitele podmínkou, nebo jedná-li se o neoficiální nebo odbornou záležitost. Státními činiteli jsou členové vlády, poslanci, velvyslanci, předseda Nejvyššího soudu a guvernér České národní banky.

Nový článek.

Článek 14


(1) Každý člověk, který se narodí na území České republiky, se stává jejím občanem.

(2) Způsob a podmínky nabývání občanství v jiných případech a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.
(3) Dvojí nebo vícenásobné občanství je nepřípustné.

Nové a rozšířené znění článku.

 

Článek 15


(1) Manželství je zákonný svazek muže a ženy, jehož účelem je zplodit a vychovat děti. Uzavřením manželství vzniká rodina. (2) Rodinu tvoří muž, žena a děti v jejich společné péči. Postavení rodiny ve společnosti, práva, povinnosti a odpovědnost jejích členů stanoví zákon. (3) Zákonný svazek osob stejného pohlaví se nepřipouští.

Převzato z ústavy Slovenské republiky. V současné ústavě tento článek chybí.

 

Článek 16

 

(1) Veškeré přírodní zdroje a přírodní bohatství, včetně vodních zdrojů, toků a nádrží, půdy, lesů, včetně pozemků, které nevlastní občané pro své bydlení nebo obživu, a veškeré kulturní a historické dědictví všech forem, nacházející se na území České republiky, jsou nezpochybnitelným a nezcizitelným národním majetkem, který mohou jiné subjekty využívat jen dočasně a za podmínek stanovených zákonem. (2) Stát vždy dbá na šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

K odst. (1): Převzato z ústavy Slovenské republiky. V současné ústavě tento článek chybí. Tato definice znamená národní vlastnictví většiny pozemků, lesů, kulturních a historických objektů a památek a podstatně zjednoduší pozemkovou agendu. Stát by pozemky např. na výstavbu průmyslových zón jen pronajímal a odpadnou tak dohady o vlastnictví pod různými nemovitostmi atd. Zásady a podrobnosti upraví nový pozemkový zákon.

 

 

Rychlá odpověď

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

26.10.2018 20:16

Panu Bradávkovi poněkud uniklo,že zastupitelská demokracie se v tomto státě nepodařila a napravit nepodaří.Právě kvůli zastupitelské demokracii.A přijmout novou ústavu,která by nahradila tu politiky nepovedenou,budou právě ti politici bránit před jakýmikoliv změnami.Je přece psaná na jejich zvýhodňování a koryta.Žádné prase se od koryta nenechá odehnat.Natož politici.


 
Kdoví, jak by dnes vzpomínaly na Dubčeka, který zemřel 7. 11. 1992, Kubišová a Janžurová, nebo již zesnulá antikomunistka Čáslavská, přestože to byl první tajemník ÚV KSČ, resp. právem nejmocnější komunista Československa?

Kdoví, jak by dnes vzpomínaly na Dubčeka, který zemřel 7. 11. 1992, Kubišová a Janžurová, nebo již zesnulá antikomunistka Čáslavská, přestože to byl první tajemník ÚV KSČ, resp. právem nejmocnější komunista Československa?

Automobilová nehoda 1. září 1992 na dálnici u Humpolce ukončila 7. listopadu 1992 politickou i životní cestu Alexandera Dubčeka. Řidič luxusního BMW dostal v dešti na problematickém úseku 88. kilometru smyk, nezvládl řízení a proletěl svodidly.

Halík obdržel kříž za zásluhy o česko-německé smíření, Herman na sjezdu landsmašaftu oslovil německy potomky henleinovců: “Milí přátelé“; jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet..

Halík obdržel kříž za zásluhy o česko-německé smíření, Herman na sjezdu landsmašaftu oslovil německy potomky henleinovců: “Milí přátelé“; jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet..

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier udělil českému katolickému knězi a teologovi Tomáši Halíkovi státní vyznamenání - Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo. Halík kříž obdržel za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou občanskou společnost i dialog mezi národy a náboženstvími.

Prvenství Rusů: Gagarin - první člověk obletěl Zemi- Leonov první ve volném prostoru; Ruští vědci se též potopili na dno jezera Bajkal s více než 1700 druhů rostlin a živočichů; hloubkou 1 637 metrů vytvořili sladkovodní světový rekord…

Prvenství Rusů: Gagarin - první člověk obletěl Zemi- Leonov první ve volném prostoru; Ruští vědci se též potopili na dno jezera Bajkal s více než 1700 druhů rostlin a živočichů; hloubkou 1 637 metrů vytvořili sladkovodní světový rekord…

Ve věku 85 let zemřel 11, října 2019 bývalý sovětský kosmonaut Alexej Leonov, který 18. března 1965 jako první člověk vystoupil do otevřeného kosmu. Informovala o tom ruská média s odvoláním na páteční oznámení Leonovovy spolupracovnice Natalije Filimonovové.

Po 9 letech Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vynesl rozsudek; norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte Bude to precedent v kauze Evy Michalákové, které  tak byly odebráni její dva syny v roce 2011?

Po 9 letech Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vynesl rozsudek; norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte Bude to precedent v kauze Evy Michalákové, které tak byly odebráni její dva syny v roce 2011?

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku konečně vynesl v říjnu 2019 rozsudek, podle nějž norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte, když jí ho odebrala a proti její vůli dala k adopci. Znamená to pro Norsko nějaké změny, nebo se přístup Barnevernetu měnit nebude?

Poslední domácí zprávy