• Pondělí, 25. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Viola

SÁM PROTI „TRIUMVIRŮM“
Počet návštěv: 1017

SÁM PROTI „TRIUMVIRŮM“

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

Trojjediný (viz 1) Andrej Babiš soustavně tvrdí, že v tomto státě je obecně možné objednat trestní stíhání. Důkazem má být kauza Čapí hnízdo. Tvrzení je součástí jeho mediální obhajoby proti sdělení obvinění, právě hrozícímu přerůst v obžalobu. Osobní vztah k věci oslabuje objektivitu  jeho názoru. Nicméně přesto s ním nezůstal osamocený.

Převzal jej mimo jiné prezident republiky Miloš Zeman a přidala se jeho poradkyně Marie Benešová, nyní ministryně spravedlnosti. Vytvořili tak jakýsi triumvirát činitelů, spojených odmítavým názorem na vznik kauzy Čapí hnízdo a shodným pojmenováním formy jejího vyvolání. Kdyby Miloš Zeman nebyl prezidentem, ale řadovým občanem, jeho výroky by nestály za pozornost, protože o trestním řízení ví tak málo, že by své tvrzení nedokázal ve férové diskusi obhájit. Z té trojice mají punc věrohodnosti pouze výroky Marie Benešové, které přes svůj nesmlouvavě kritický postoj k ní musím přiznat profesionalitu zdatné obhájkyně.  Ministryně spravedlnosti v tomto případě ví, o čem mluví. Ale právě proto je s podivem, že přejímá slovník Andreje Babiše.
 
Proti jejich tvrzením vystoupil dne 10. května 2019 na internetových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Dal průchod svému sklonu k mesiášství a možnost beztrestného objednání trestního stíhání rozhodně odmítl. Důrazem na vyloučení beztrestnosti objednání se jemně odlišil od vyjadřování „triumvirů“.
 
Zde se projevila slabina sklonu Andreje Babiše ke zkratovému vyjadřování, který mu v tomto případě prokazuje špatnou službu. Mluví přímo o objednání, ale podání, přijetí a splnění objednávky trestního řízení je těžko představitelné a bylo by obtížně prokazatelné, i  kdyby k němu skutečně došlo. Z vlastní zkušenosti žádný takový případ neznám. Podezření mám pouze v případě z útoku na Úřad vlády  z 13.června 2013, ale prokázat je nemohu.  Kdyby si ale Andrej Babiš stěžoval na účelové vyvolání trestního stíhání, bylo by obtížné jeho názor zpochybnit. Z načasování vyvolání kauzy  Čapí hnízdo lze s pravděpodobností blízkou jistotě vyvodit, že jde o účelovou špinavost, určenou k znehodnocení jeho politických úspěchů. Objednání v pravém smyslu slova by v tomto případě asi nikdo nedokázal, ale k vyvolání zneužití nástrojů trestního řízení k politickému účelu určitě došlo.
 
Účelové vyvolání trestního řízení určitě možné je a dochází k němu častěji, než veřejnost tuší, a to i ve věcech nesrovnatelně menšího významu než je kauza Čapí hnízdo. Účelová kriminalizace odpůrce je častá například při přetahování rozvádějících se rodičů o děti. Kdo zná mechanismy trestního řízení a najde skutečnosti, které by mohly vyvolat podezření z trestného jednání a „nakrmí“ jimi  „stroj“ trestního řízení, může se dočkat toho, že se jeho kola roztočí a začnou drtit vybranou oběť. Dostane-li orgán činný v trestním řízení oznámení, které vypadá věrohodně, nemá jinou možnost, než začít konat. Záleží pak na tom, zda časem pozná, že mu oznamovatel podsunul nesmyslné obvinění, či zda jej věc zaujme natolik, že začne hledat a popřípadě samostatně vytvářet důkazy, které nesmysl přetvoří ve fikci spáchaného trestného činu.
 
Pro příklady nemusíme chodit daleko. V několika článcích, dostupných na mém bloggu, o trestním řízení soudním, vedeném proti Shahramu Zadehovi & spol. u Městského soudu v Brně, jsem popsal provokaci svědka  Jana Doležala, který pod dohledem policie podal u policisty Jana Šebka křivé trestní oznámení na vyšetřovatele Zadehova případu. Vyvolal tím kárné řízení proti policistům, nařknutým v trestním oznámení, ale také trestní stíhání Jana Šebka a advokáta, který jej k němu uvedl. Tím, že vložil do stroje křivé trestní oznámení, roztočil jeho kola. Zřejmá trestnost jeho počínání i netečnosti policistů, kteří je sledovali od počátku až do konce, nikoho neznepokojuje.
 
Je možné, že vývoj zahájeného případu lze ovlivnit využitím osobních kontaktů a účelové motivace orgánů. Příkladem může být kauza chomutovských fotovoltaických elektráren podnikatelského klanu Zemků. Na začátku bylo trestní oznámení, založené na náhodném zjištění, že přílohou žádosti o licence byly padělky revizních zpráv. Logické by bylo trestní řízení proti padělatelům. Ale profesionální posedlost vyšetřovatele a dozorujícího státního zástupce věc rozvinula v monstrproces, do něhož nakonec byly zataženy jako obžalované také předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a její podřízená Michaela Schneidrová.
 
Závažnost obžaloby účelově zdůraznil  žalobce Radek Mezlík vědomě nepravdivým tvrzením, že Zemci žádali o licence, přestože elektrárny nebyly dokončeny  ani zčásti. Věděl velmi dobře, že elektrárny byly dokončeny až na zcela nepatrné nedodělky, jež neměly vliv na jejich provozuschopnost. Ale z nějakých důvodů asi chtěl dosáhnout tvrdého potrestání obžalovaných, proto vědomě lhal a jeho lež vědomě akceptoval a přetavil v drastické tresty soudce Aleš Novotný. Kruté rozsudky senátu Aleše Novotného nad Alenou Vitáskovou a Michaelou Schneidrovou v dalším řízení neobstály, ale přesto jim přinesly nesmírné psychické utrpení a Michaela Schneidrová musela dokonce strávit sedm měsíců ve vězení.  Za účelově vyvolané lze považovat i trestní stíhání Aleny Vitáskové kvůli jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu. Oznámení podal bývalý zaměstnanec společnosti ČEZ, která díky různým krokům Aleny Vitáskové přišla o hodně peněz. V jiném, dosud živém případě, podal stamilionový dlužník trestní oznámení na svého věřitele a zájem vyšetřujících policistů podporoval přísliby výhodného zaměstnání po jejich odchodu do civilu a darováním klobás  a slivovice. Orgány činné v trestním řízení považovaly popsané ovlivňování policistů za neškodné. Dlužník  nepravomocně dosáhl svého: není lepší obranou proti věřiteli než dostat jej za mříže. Malá investice do vstřícnosti policistů je mimořádně efektivní.
 
Vyvolání účelového trestního řízení proti veřejným činitelům je zvlášť nebezpečné, protože kromě katastrofických dopadů do osobních životů postižených má neblahý vliv na chod státu a politické  a společenské dění. Obvinění vykonávají mimořádně náročné profese, samy o sobě odčerpávající jejich síly. Vedlejší zátěž tlaky z trestního řízení musí být dlouhodobě neúnosná. Alena Vitásková, nakonec pravomocně zproštěná, doplatila zdravotními potížemi. Denně vidíme na televizních obrazovkách důkazy o činorodosti a plném vytížení povinnostmi Andreje Babiše. Opakované zpochybňování jeho osobnosti kvůli  trestnímu stíhání mu určitě práci neusnadňuje. K tomu všemu původci pronásledování obou zmíněných nepřihlíželi, když se rozhodli zaútočit. Samozřejmě, oba měli možnost zahodit výsledky svého úsilí, opustit funkce a věnovat se pouze obhajobě. Byl by to ale nepřijatelný trest za úspěch, nejspíš provázený vyklizením pole ve prospěch pidižvíků, kteří je nedokázali porazit v otevřeném střetnutí.
 
Tím ovšem nechci říci, že by měla kauza Čapí hnízdo vyšumět do ztracena. Pouze jsem poukázal na pochybnost výchozích úvah iniciátorů trestního řízení před podáním trestního oznámení. Když už se ale stalo a řízení probíhá, musí být dovedeno do konce podle pravidel právního státu.   
 
Nedůvodné vyvolání účelového trestního stíhání by měl stát trestat, ale netrestá a obvykle ani po pachatelích nepátrá. Dodnes nikdo neví, kdo se pokusil o zničení politické kariéry bývalého místopředsedy vlády Jiřího Čunka účelovým vyvoláním jeho trestního stíhání, které bylo zastaveno pravomocným usnesením státního zástupce. Důkazní situace tehdy dávala naději na zprošťující rozsudek. Po zastavení trestního stíhání vypukla dvouletá „válka žalobců“, která rozvracela státní zastupitelství a zpochybňovala důvěryhodnost tohoto úřadu v očích veřejnosti. Na ni navazoval pověstný proces sedmi žalobců na ochranu osobnosti proti Marii Benešové, který důvěryhodnosti justice neprospěl. Prvoplánovou příčinou vypuknutí zmíněných jevů bylo netransparentní ukončení trestního stíhání, ale prvotní bylo samo trestní oznámení, bez  něhož by škodlivé následky nenastaly. Původci zmatků by zasluhovali potrestání.
 
Není mi známo, že by se v jiných evropských státech zneužívala  k politickým účelům  kriminalizace politických odpůrců v podobném rozsahu jako u nás .
 
Rubem účelového vyvolávání trestního řízení je naopak ochrana vybraných osob proti trestnímu stíhání. Nahrává tomu i skutečnost, že nárok občanů na objasnění a potrestání každého útoku proti jejich právům není ústavně právně zabezpečen. Klidně proto může spát skupina státních úředníků, kteří v r.2010 vydali směrnici, jež umožnila řadě fotovoltaických elektráren neoprávněně odčerpat ze státního rozpočtu možná až stamiliony Kč. O jejich klidné spaní se stará stejný žalobce Radek Mezlík, o němž jsem se zmínil výše. Klidně může spát skupina pachatelů z řad soudců a státních zástupců, kteří nepovolili obnovu procesu odsouzenému, když za jeho nespáchaný trestný čin byl pravomocně odsouzen jeho skutečný pachatel. Nad jejich beztrestností bdí Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Porušení zákona v neprospěch obviněného konstatoval Nejvyšší soud ČR rozsudkem, jednání pachatelů bylo vědomé a úmyslné a způsobilo škodu nejen jejich oběti, ale i státu, jenž vyplatil odškodné. Podle mého laického úsudku, ověřeného konzultacemi s několika trestními právníky, pachatelé asi naplnili skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední  osoby. Přesto se nenašel kárný žalobce, který by je poslal před kárný soud, ačkoli osloveni byli postupně všichni přicházející v úvahu. Když marně vypršela objektivní procesní lhůta kárného řízení a padlo trestní oznámení, skončilo založeno ad acta u NCOZ pod dohledem místně a věcně nepříslušného státního zastupitelství, do jehož rukou se věc dostala díky společnému úsilí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Krajského státního zastupitelství v Brně.
 
Na pozadí výše uvedených poznatků soudím, že Pavel Zeman svým vystoupením maskoval neblahou skutečnost. Pojmenování jednotlivých prvků zla je prvním krokem, umožňujícím přijetí nápravných opatření. Z tohoto pohledu jeho projev napomáhá zakonzervování nepřístojností.
 
Jeho vystoupení má ale navíc svou stránku politickou, společenskou i ústavně právní. Není tak zlé jako trestní oznámení, které v souvislosti s kauzou „katarského prince“ podala tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová na popud občanského aktivisty Jana Šinágla na ministra Pavla Němce (po drsném policejním prověřování bylo odloženo). Nicméně jde o velmi  závažný akt zpochybnění vysokých ústavních činitelů.  „Triumvirové“ odvozují své postavení buď přímo od vůle voličů nebo od důvěry Poslanecké sněmovny, či v případě Marie Benešové od důvěry předsedy vlády a prezidenta republiky. Naproti tomu Pavel Zeman je podřízeným vlády, které vděčí za své postavení a  má jí věrně sloužit. Jeho mesianistická snaha povyšovat státní zastupitelství i sebe osobně nad nadřazené státní orgány nemá oporu v Ústavě ani v zákonech a dokonce ani v zahraničních zkušenostech. Ve srovnání  s „triumviry“ je jeho mandát nicotný. Přesto jej použil v jejich neprospěch a zastřel současně pravý stav v orgánech činných v trestním řízení. Nabízí se otázka, zda nezneužil svého postavení.
 
Je paradoxní, že souběžně lidé na demonstracích volají po jeho neodvolatelnosti. Žádný evropský stát nemá neodvolatelného nejvyššího státního zástupce či generálního prokurátora, pokud vůbec je taková funkce zřízena. V r. 2018 německý spolkový ministr spravedlnosti odvolal spolkového generálního prokurátora „na hodinu“ a nepotřeboval k tomu ani souhlas vlády. Ve Spolkové republice Německo a v Rakousku  mají státní zástupci právní postavení státních úředníků. Postavení, kterého se pro státní zastupitelství dožaduje Pavel Zeman, asi neexistuje v žádném evropském státě.
 
<>1)Trojjediný = v jedné osobě předseda hnutí, předseda vlády, obviněný
 
 
 
 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

13.05.2019 10:20

Váleční zločinci v naší jurisdikci. .... Všichni známe z dějin případy lidí, kteří se rozhodli bojovat na straně trpících na ostřelovaných územích, tentokrát na jihovýchodě Ukrajiny. Ruskojazyční ukrajinští obyvatelé byli napadeni po (ze zahraničí vyvolaném a řízeném Majdanu) prapory neonacistů hajlujících v batalionu "AZOV", "Pravý sektor" a dalších, doplněných zahraničními žoldáky, kteří přijeli jenom proto, že věděli o beztrestném masovém vyvražďování místního obyvatelstva. ...Než se dalo zabránit nejhoršímu, bylo zmasakrováno deset tisíc civilistů v napadených městech. Střelba probíhala úmyslně do civilních objektů za účelem zmasakrovat co nejvyšší počet civilistů za účelem vyvolání války s RF. Čekalo se na reakci Ruska. Pokud by následovala záchranná vojenská akce z jeho strany, byla by záchrana městských obyvatel v DLR a LLR brána jako vojenské napadení (nikoliv jako záchrana trpících). Tak to bylo v Pentagonu naplánováno. ...I u nás se našli lidé, kteří pochopili jak se věci mají a šli nabídnout (ozbrojenou) pomoc jako dobrovolníci. Pomáhali v oblastech nejvíc ohrožených agresí vůči místnímu obyvatelstvu a chtěli tak zabránit krverolití a genocidě. Nemohli jen pasivně přihlížet ostřelování škol, školek a nemocnic. Nemohli se smířit s tím, že střely ukronacistů byly směřovány na civilní infrastukruru těchto oblastí. Tito hrdinové bojovali po boku domobranců. Jsem přesvědčen, že jako dobrovolníci bojovali v jejich řadách nezištně. Bránili životy maminek a jejich dětí. Čest památce těch, kteří položili své životy výměnou za oběti v řadách nevinných. Jsou naší pýchou, hrdostí, světlem ve tmách. ....Česká justice tyto bytosti nesoucí světlo odsoudila a vyměřila jim vysoké tresty za jejich prohřešky, týkající se zachráněných životů těch, kteří, jak doufám, jednou přinesou na Babí jar s jejich hrobem kytici, tak jako tu čest prokázali židé jejich zachránci Schindlerovi. Naši právníci zainteresovaní v tomto bezprecedentním procesu se zpronevěřili svatému právu, a to je právo na sebeobranu před vojenským napadením. Pokud sympatizují se stranou, která přišla úmyslně vyvraždit ruskojazyčné obyvatelstvo, jsou to prokazatelně váleční zločinci, podporující ukronacistické, hajlující zrůdy. Podporovat hajlující a vyvražďovací mašinérii je trestné. Jenom nacistická a stalinistická justice byla schopna takových zvěrstev. ......Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

12.05.2019 19:30

Lapsus soudnictví. ....Kdo někdy spatřil ty pomatené lidičky, co nad jednou věcí někdy jásají a občas tomu samému spílají? Jsou to rozervané duše, svěřenci psychiatrických ústavů. Jejich ambivalentní jednání musí být pod dohledem zkušených profesionálů. Proč mají lidé podezření na soudcovskou mafii, která je schopná vytvořit z právního státu své, mafiánské prostředí? Její konání spolehlivě odrazuje slušné lidi od spolupráce, protože snaha rozkrýt zločinecké prostředí, kde se beztrestně "ztrácí" miliardy znamená pro toho, kdo chce pomoci spravedlnosti permanentní pronásledování pro "křivé svědectví". Zločinci mají v soudních líčeních možnost, jak toho, kdo oznámí jejich podvody a pletichy, zadupat do země. K tomu pomáhajé zmanipulované soudní procesy, které "dají zapravdu" zločincům rozkrádajícím miliardové prostředky. Všichni, kdo se s těmito zločinci střetnou, jsou pak ohroženi. Hrozí jim vysoké tresty odnětí svobody. Tato "právní praxe" má především znechutit a kriminalizovat všechny ty, co si přejí skoncovat v naší zemi s nadvládou světa zločinu.....I méně významné soudní procesy jsou zmanipulovány. Pro příklad uvádím: ...Majitel restaurace se rozhodl, že migranty neobslouží. Nastalo mu za to peklo na zemi. Byl zprvu odsouzen všemi lidsko-právními organizacemi, a potom následoval trest vyměřený příslušným soudem, který ho shledal za xenofoba, rasistu. Byl nucen restauraci zavřít. Od doby rozsudku ji neprovozuje. ...Druhý, majitel hotelu se rozhodl, že neubytuje Rusy, pokud nepodepíší, že nesouhlasí s anexí Krymu. Ten se ovšem, na základě soudního rozhodnutí, nedopustil nejmenšího přestupku. To už není pouze dvojí metr, ale jasná duševní porucha, která vede postižené soudce k tomu, aby se chovali jako typičtí pacienti psychiatrií. Zatímco ten, kdo se bojí teroristických akcí, útoků, je za své obavy kriminalizován, druhý za neposkytnutí přístřeší Rusům je de facto chválen. Vážený pane Jemelíku. Z Vaší práce vidím, že jste strávil mnoho času tím, abyste vnesl do soudnictví a případů, jež řeší, trochu potřebného světla. Jsem laik, ale z takového soudního, právního prostředí mám hrůzu. Tvrdím jednu věc, a to: Kdyby neměli mafiáni pevnou oporu v státo-právním, ústavním prostředí, zanikli by. ....Mějte se hezky. ...PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

12.05.2019 19:11

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vědomě lže.Není málo objednaných kauz.Stačí jen vzpomenout Kramného!Stačí si vybavit,jak skončily kauzy vysloveně neoprávněných rozsudků,které naše soudy tak rády předvádějí.Ať se jde prolhaný pan "státní zástupce" bodnout.Jak může justice očistit své jméno,když jsou ve svých funkcích lidé typu Zeman,nebo Bradáčová.A to jsou ty nejkřiklavější případy.A kdo ví,jak je to s Ištvánem a jeho spolkem.Pavel Zeman vědomě lže,nebo je natolik hloupý,že v uvedené funkci nemá co dělat a je tam za politické zásluhy.O těch víme své.


 
QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany (ODS)

 Nebezpečný směr Občanské demokratické strany?  Proč ODS podporuje nedemokratické názory některých svých členů (např. komunálního politika Pavla Novotného)?  Co sleduje opakovaným vybízením „zabití, šibenicí“ politických oponentů, občanů, ústavních činitelů?  Chce ODS ve volbách strhnout na svoji stranu extremistické voliče?  Jaké cíle chce s extremisty dosáhnout?  Pozastavit nebo zrušit činnost ODS? Ať rozhodnou soudy! 

Poslední domácí zprávy

QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany...