• Pondělí, 06. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion v podstatě naplňují definici terorismu
Počet návštěv: 1108

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion v podstatě naplňují definici terorismu

František Matějka Článek od František Matějka

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion v podstatě naplňují definici: „Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů.“ A přesně tak by s nimi měla policie zacházet, aby před jejich činy chránila ostatní lidi.

Jednou z nejčastějších definic pojmu terorismus zní: Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů.

Vedle této existují stovky dalších definic terorismu. V roce 1980 byla v USA, zemi, jež se stává nejčastějším cílem teroristických aktivit, publikována definice terorismu, která se skoro okamžitě stala vodítkem pro posuzování a hodnocení teroristických činů: „Terorismus je propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i kriminální zločiny, jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen.“

Po událostech ze dne 11. září 2001 bylo i v rámci České republiky třeba reagovat na definici teroristického činu, kterou zveřejnila dne 27. prosince 2001 Rada EU (ve svém dokumentu, nazvaném „Společný postoj Rady EU pro užití zvláštních opatření pro boj s terorismem“, 2001/931/SZBP):

„Teroristický skutek“ je zde chápán jako množina vyjmenovaných činů, které mohou, svou podstatou nebo kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní organizace. V rámci vnitrostátních právních řádů se jedná o skutky, které byly spáchány s úmyslem:
vážně zastrašit obyvatelstvo
nenáležitě přimět vládu nebo mezinárodní organizaci ke konání či nekonání konkrétních kroků;
vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace, a to:
útokem na lidské životy, který může zapříčinit smrt;
útoky na psychickou integritu osob;
únosy nebo braním rukojmí;
zapříčiněním rozsáhlých destrukcí vládních nebo veřejných zařízení, dopravních systémů, infrastrukturních zařízení, pevných platforem na kontinentálním šelfu, veřejných míst nebo soukromého vlastnictví, ohrožujícími lidské životy nebo mající za následek vážné ekonomické ztráty;
obsazením letadel, lodí nebo jiných prostředků veřejné dopravy nebo dopravy zboží;
výrobou, držením, obstaráváním, přepravou, dodáváním nebo používáním zbraní nebo výbušnin jaderné, chemické nebo biologické povahy, stejně jako práce na výzkumu nebo vývoji těchto zbraní;
pouštěním těchto nebezpečných látek do volného oběhu, zakládáním požárů, výbuchů nebo zapříčiňování povodní, jejichž průběh ohrožuje lidské životy;
přerušováním nebo přerušením dodávek vody, elektřiny nebo jiných základních zdrojů, což může rovněž ohrozit lidské životy;
výhružkami spácháním těchto skutků, zmíněných výše;
vedením teroristické skupiny;
účastí v teroristické skupině, a to i ve funkci informátora, poskytovatele finanční či materiální podpory, s vědomím, že tato pomoc napomůže páchání zločinných aktivit skupiny;


Pro účely téhož dokumentu je „teroristická skupina“ definována jako strukturovaná skupina, složená z více než dvou osob, ustavená pro delší časové období a konající v rámci dělby práce kroky nutné ke spáchání teroristických činů (viz výše). Nejedná se o náhodné či jednorázové spolčení. Pro usnadnění dalšího postupu Rada EU přímo stanovila seznam organizací a osob, splňujících tuto definici. Pravidelně aktualizovaný seznam je dodatkem Společného postoje.


Dne 13. června 2002 Rada Evropské unie přijala Rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu (2002/475/SVV), které (včetně jeho aktualizace) navazuje na výše uvedený společný postoj a rovněž přispívá k definici pojmu „teroristický skutek“.


Výsledkem zapracovávání domácích i zahraničních podnětů do právního řádu České republiky jsou současné paragrafy 311 a 312 trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb.)

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

14.10.2019 19:27

Je dobře,že to pan Matějka zopakoval.Ale nemá žádný smysl mít takové ustanovení v zákonech,když není ze strany úřadů snaha vymáhat jejich dodržování.Proto si v tomto státě může každý "aktivista"(rozumněj terorista) pořádat ty svoje akce.Jsou dokonce podporovány některými partajemi,zastoupenými v parlamentu,které by měly v první řadě svoje jimi odsouhlasené zákony dodržovat.Řada z poslanců je tam už od převratu.


 
Anonymní rasistická revoluce

Anonymní rasistická revoluce

Již dlouho platí, že fotografie vypovídá o duchu doby více než než dlouhé projevy či komentáře. Zejména máme-li k dispozici snímky ze dvou vzdálených, ale bohužel podobných historických událostí.

EU chce zničit naši zemi a vzít nám práci

EU chce zničit naši zemi a vzít nám práci

Facebookové hádky o tom, kdo je větší vlastenec a víc nesnáší Evropskou unii, jsou zbytečné a českým občanům nic nepřinesou. Namísto toho by měla být věnována pozornost plánům “EU pro novou generaci”. Unie chce pod tímto názvem zavést společné daně a dluh, za který by ručily i členské státy mimo eurozónu.

Požitek z fotbalového televizního přenosu z roku 1996

Požitek z fotbalového televizního přenosu z roku 1996

Kdysi, čímž mám na mysli éru sportovních reportérů jako byli Laufer, Mašlonka, Zelenay, Zikmund, Holubec, Polák a další, bylo sledování sportovních přenosů pro diváky svátkem. Slyšeli krásný český či slovenský jazyk, reportéři mluvili jen když měli co říct, a mlčeli, když vycítili, že teď je na mlčení pravá chvíle.

Poslední domácí zprávy

Marasmus dnešní doby

Marasmus dnešní doby

V jedné fotce najdete celý marasmus dnešní doby. Fakt musíme demonstrovat, že na všech životech záleží? A fakt máme potřebu to dělat na...